Inhoud

Regionaal Archief Tilburg

845 - Dorpsbestuur van Oisterwijk, (1230) 1390 - 18143.53%
-OPMERKING VOORAF > De charters aangetroffen bij de inventarisnummers 37 (99), 15 (100), 138 (129), 259 (131), 259 (172), 2 (197), 117 (198), 110 (199), 108 (200), 138 (202), 1 (206) zijn overgebracht naar charterverzameling Oisterwijk 1433.
1Privileges > Vidimus door hertog Philips van Bourgondië van het privilege van 14 maart 1355, betreffende de jaar en weekmarkt,
2Privileges > Akte van bevestiging door koning Philips II van Spanje van een confirmatie van Keizer Karel V van 27 maart 1545 van de privileges van 1230, 14 maart 1355, 9 december 1365, 5 april 1403 en 24 juli 1434, 20 december 1555.
3Privileges > Akte van bevestiging, door Albert en Isabella, hertogen van Brabant, van de confirmatie van koning Philips II van 20 december 1555, 7 augustus 1613. Met authentieke afschriften van 1683 en 1759, alsmede eenvoudig 17e eeuwse kopie.
4Privileges > Akte van bevestiging, door de Staten Generaal, van de privileges van de Vrijheid Oisterwijk van 1230, 14 maart 1355, 9 december 1365, 5 april 1402 en 27 maart 1544, 28 augustus 1649. Authentiek 17e eeuws afschrift.
5Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 12 november 1613-6 maart
6Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 15 maart 1684-30 oktober
7Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 29 maart 1710-24 december 1720. deel III
8Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 29 januari 1721-1 april
9Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 21 mei 1735-28 augustus
10Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 25 juni 1745-16 april
11Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 28 mei 1749-18 juni 1768. deel VII
12Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 19 mei 1768-14 augustus
13Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 6 oktober 1780-5 februari 1791. deel IX
14Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 18 februari 1791-30 november
15Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 8 februari 1800-15 april
16Register van resoluties, appointementen op requesten en ordonnanties van de regenten van de Vrijheid Oisterwijk. > 15 april 1807-29 januari
17Losse resoluties, ordonnanties en publicaties van de regenten van Oisterwijk, alsmede van de regenten van de andere dorpen der Eninghe van Oisterwijk. > 1649-1689
18Losse resoluties, ordonnanties en publicaties van de regenten van Oisterwijk, alsmede van de regenten van de andere dorpen der Eninghe van Oisterwijk. > 1693-1714
19Losse resoluties, ordonnanties en publicaties van de regenten van Oisterwijk, alsmede van de regenten van de andere dorpen der Eninghe van Oisterwijk. > 1716-1802
20Resoluties > "Registre des deliberations du conseil municipale d'Oosterwijk".
21Resoluties > Register van processen verbaal van de maire.
22Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1597-1772
23Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1773-1789
24Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1790-1794
25Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1795
26Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1796-1797
27Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1798-1799
28Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1800-1806
29Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1807-1809
30Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. > 1810-1814
31Ingekomen extract resoluties van de Staten Generaal, de Raad van State en andere landelijke en gewestelijke colleges. Gedrukt. > 1687-1806
32Ingekomen extract resoluties van de Staten Generaal, de Raad van State en andere landelijke en gewestelijke colleges. Gedrukt. > 1807-1814
33Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1658-1790
34Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1791-1795
35Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1796-1797
36Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1798
37Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1799
38Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1800-1802
39Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1803-1805
40Ingekomen plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State alsmede van opvolgende landelijke en gewestelijke bestuurscolleges. Gedrukt > 1806-1813
41Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1720-1729
42Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1743-1747
43Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1747-1751
44Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1752-1767
45Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1767-1775
46Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1776-1791
47Registers. van plakkaten en publicaties van de Staten Generaal en de Raad van State, alsmede de opvolgende landelijk een gewestelijke bestuurscolleges, aangelegd ingevolge resolutie van de Staten Generaal van 19 maart 1719. > 1791-1809
48Ingekomen en minuten van uitgaande stukken > Register van uitgaande brieven van de maire.
49Ingekomen en minuten van uitgaande stukken > "Kroniek van Van Hoevel" of deductie ende declaratie ende. beschrijvinge van den staet, conditie ende geleegendigheyt. der Vreyheyt Oisterwyck, mitsgaders van eenige van de memora- belste en notabelste actiën ende calamiteiten geduerende dezen voorleden oorlogen binnen dezen vreyheyt geschiedt ende de ingezeetenen derselve overkomen, omme achtervolgende. beveele van Hunne Hoogheeden aan de Eerwaerde Heeren ende. Mannen Jan van Gramay, licentiaet in beyde rechten, overgege- ven te worden in conformiteyd van brieven van Zijn Ed. tot. dien fine uytgezonden in den jare 1609 door L. van Hoevel. ter ordonnantie van de Heeren Wethouderen der vreyheyt van. Oisterwyck, 1 augustus 1609". Eenvoudig 18de eeuws afschrift. Met eenvoudig 19e eeuws en 20ste eeuws afschrift.
50ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Verbaal van het verhandelde voor de commissie uit de Raad van Brabant, inzake een geschil tussen magistraat en ingezetenen der Vrijheid, houdende vaststelling van enige punten, welke in het vervolg nageleefd zullen worden.
51ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Akte van beëdiging van de burgemeesters van Oisterwijk, Haaren, Udenhout, Berkel, Enschot en Heukelom voor het jaar 1650
52ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > "Eedt van de setteren van Oysterwyck, soo raeckende de commer als bedesetteren".
53ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Resoluties van de Staten Generaal inzake een geschil tussen de schepenen van Oisterwijk en de stadhouder van de kwartierschout, omtrent de interpretatie van het plakkaat van de Staten Generaal van 26 april 1691 aangaande het protocolleren der schepenacten.
54ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Resoluties van de Staten Generaal inzake het vervangen van roomse schepenen te Oisterwijk, 30 december 1689 en 26 november 1703. Met stukken betreffende geschillen Hieromtrent, 1703, 1708.
55ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Rekest van burgemeesters, raadsmannen, keurmeesters, dekens en zegelaars van het wollenambacht en voornaamste geërfden aan de Raad van State, houdende klacht wegens het niet oproepen door kwartierschout en schepenen van auditeuren bij het afhoren van de Rekening, 30 oktober 1709. Met brief van Jacoba Francisca Pels aan haar voortvluchtige man betreffende het arresteren van magistraatspersonen, die weigerden een door de stadhouder opgesteld stuk te tekenen, 1710
56ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Reglement voor de Vrijheid van Oisterwijk. Vastgesteld 11 januari 1721. Gedrukt.
57ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Resolutie van de Staten Generaal, houdende, dat de archieven van Udenhout, Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom in het raadhuis te Oisterwijk bewaard zullen worden en dat de fungerende secretarissen gezamenlijk deze archieven zullen beheren en inventariseren.
58ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Rekest van de regenten van Oisterwijk aan de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen om verlenging van de termijn, waarin zij moeten antwoorden op de beschuldigingen van Antonie Glavimans inzake hun wanbeleid. Met appointement van 21 sepetember 1762.
59ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > "Memorie van beswaar, geformeerd bij regenten der vrijheid Oisterwijk, weegens den slegten toestand derselver gemeente", opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 30 december 1785, gediend hebbende voor de samenstelling der Wezenlijke bezwaren van de Meierij. April 1786 In duplo
60ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > "Reglement op het houden der quartiersvergadering en de overige directie des quartiers". Gedrukt
61ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > "Districts en gemeentensreglement voor het Kwartier van Oisterwijk". Gedrukt
62ORGANISATIE VAN HET BESTUUR. > Resolutie van de Landdrost van Brabant, betreffende het verzoek van H.J. Schellekens om ontslag uit het plaatselijk bestuur van Oisterwijk.
63PERSONEEL > Rekest van Jan Peynenborg, gezworen klerk, aan Kanselier en Raden, om aan zijn oom mr. Lambrecht van den Hoevel, secretaris, toe te staan gedurende twee jaren de zaken van wijlen de procureur mr. Nicasius de Pretere te Brussel te mogen behartigen. Met appointement van 23 januari 1617. Met rekest van dezelfde om verlenging van de termijn met twee jaren. Met appointement van 17 november 1618. Authentieke gelijktijdige afschriften.
64PERSONEEL > Stukken betreffende aanstelling van gezworen voerlieden.
65PERSONEEL > Staat van alle ambtenaren en functionarissen, opgemaakt ingevolge plakkaat van de Staten Generaal van 2 november 1695.
66PERSONEEL > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant tussen de regenten van Oisterwijk en secretaris Thomasius, inzake de weigering vanlaatstgenoemde om de stukken over te leggen tot sluiting van de rekening van 1705.
67PERSONEEL > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant tussen de regenten van Oisterwijk en Udenhout ter ene zijde en de erfgenamen van wijlen de secretaris Thomasius ter andere zijde, betreffende achterstallig salaris, alsmede de archieven, welke laatstgenoemde onder zich heeft gehouden.
68PERSONEEL > Stukken inzake een klacht van Dirk van Wyck, procureur te Oisterwijk, omtrent de cumulatie van het ambt van gezworen klerk met dat van procureur door Anthony Glavimans.
69PERSONEEL > Stukken betreffende vaststelling van het salaris der secretarissen in de vier kwartieren der Meierij, alsmede van de secretaris te Oisterwijk.
70PERSONEEL > Stukken betreffende de aanstelling van Jacob Gerrit de Haas tot gezworen klerk.
71PERSONEEL > Rekest van mr. H.H. van Fenema, secretaris van Oisterwijk en Udenhout, aan officier en schepenen van de Vrijheid, om Jacobus Althoffer te mogen aanstellen tot gezworen klerk. Met appointement van 3 oktober 1749.
72PERSONEEL > Rekest van Jan Lust, chirurgijn te Helvoirt, aan officier en schepenen van de Vrijheid, om in Oisterwijk geadmitteerd te worden in de plaats van de overleden chirurgijn Stephanus van der Henst.
73PERSONEEL > Stukken betreffende de aanstelling van Willem Messier tot gezworen klerk.
74PERSONEEL > Conceptbrief van Sjoerd Rypperda, secretaris van Oisterwijk en Udenhout, aan het Comité van Algemeen Welzijn van Bataafs Brabant, naar aanleiding van tegen hem ingebrachte klachten.
75PERSONEEL > Register van beëdiging van ambtenaren door de maire.
76Ingekomen borgbrieven. > 1663-1743, nrs. 1-50
77Ingekomen borgbrieven. > 1744-1779, nrs. 51-118
78Ingekomen borgbrieven. > 1780-1809, nrs. 119-174
79BEVOLKING > Register van ingekomen borgbrieven, nrs. 175 - 723.
80Register van afgegeven borgbrieven. > 1776-1785, nrs. 724-949
81Register van afgegeven borgbrieven. > 1785-1795, nrs. 950-1162
82Register van afgegeven borgbrieven. > 1796-1804, nrs. 1163-1375
83Register van afgegeven borgbrieven. > 1805-1808, nrs. 1376-1474
84BEVOLKING > Staat van personen, die, in weerwil van de publicaties, geen borgbrief hebben ingeleverd.
85BEVOLKING > Minuten van afgegeven borgbrieven.
86BEVOLKING > Resolutie van regenten van Oisterwijk van 5 maart 1703 tot vaststelling van een certificatieformulier van ingezetenschap, ingevolge resolutie van de Raad van State van 30 januari 1703. Met staat van uitgegeven certificaties, 1703-1704
87Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1736
88Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1741
89Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1746
90Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1751
91Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1756
92Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1761
93Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1766
94Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1771
95Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1776
96Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1781
97Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1786
98Vijfjaarlijkse staten van de huizen binnen de vrijheid Oisterwijk met de namen der eigenaren en bewoners, opgemaakt ingevolge resolutie van de Raad van State van 20 september 1736. (Klik voor index op persoonsnamen) > 1791
99BEVOLKING > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en schepenen van 's Hertogenbosch, inzake de interpretatie van de artikelen in de Costuymen van. Den Bosch rakende het poorterschap, dit naar aanleiding van het citeren van een inwoner der Vrijheid, die tevoren poorter was van Den Bosch.
100BEVOLKING > Stukken betreffende het rekest van Levi Hartogh te Oisterwijk aan de Staten Generaal naar aanleiding van een weigering van regenten van Tilburg hem metterwoon toe te laten.
101Stukken betreffende gehouden verkiezingen in de grondvergadering Oisterwijk. Met staten van stemgerechtigde burgers. > 23 april 1798
102Stukken betreffende gehouden verkiezingen in de grondvergadering Oisterwijk. Met staten van stemgerechtigde burgers. > 10 juli 1798
103Stukken betreffende gehouden verkiezingen in de grondvergadering Oisterwijk. Met staten van stemgerechtigde burgers. > 18 december 1798
104Stukken betreffende gehouden verkiezingen in de grondvergadering Oisterwijk. Met staten van stemgerechtigde burgers. > 14 mei 1800
105BEVOLKING > "Openbaar stemregister van Oisterwijk", bevattende de namen van degenen die de eed van afkeer van het stadhouderschap hebben afgelegd, alsmede "Nationaal stemregister" van degenen die de gelofte van trouw aan de constitutie hebben afgelegd.
106BEVOLKING > Staten van roomsgezinde en gereformeerde gezinshoofden, opgemaakt in verband met de volkstelling.
107BEVOLKING > "Etat du population". Aangelegd 1810. Met aanvullingsregister.
108Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Akte van paalscheiding, door Johanna, hertogin van Brabant, houdende vaststelling der grenzen van de gemeint van Oisterwijk aan de zijde van Oirschot en Middelbeers.
108aVaststelling en registratie van de eigendommen. > Ordonnantie van 1509 op het gebruik van de gemeint. Eenvoudig en gedeeltelijk 18e eeuws afschrift, met 18e eeuwse aanvullingen.
109Vaststelling en registratie van de eigendommen. > "Registre van de chartre, palinge der gemeynte van Oisterwyck van verscheyde vonnissen der vryheyt rakende", aangelegd ca. 1700, bevattende: a. Rekest van schepenen en ingezetenen van Mierde aan de Rekenkamer van Brabant inzake verkoop van vennen, 1615; b. Aanstelling door koning Philips van Laureys Adriaens tot vorster van Haaren, Udenhout, Berkel, Enschot en Heukelom, 1641; c. Fragment van de palinge met Oirschot en Beers, 15 augustus 1390; d. Vonnis van de Leen en Tolkamer in het geschil tussen Oisterwijk en de naburen van Over 't Water en Kerkeind te Moergestel, 21 oktober 1658; e. Accoord tussen partijen onder d genoemd inzake betaling der proceskosten, 25 november 1658; f. Resolutie van de Raad van State van 4 februari 1661 inzake een geschil tussen Hilvarenbeek en Goirle wegens verpanding van enige gronden, g. Resolutie van de Staten Generaal van 25 november 1650 inzake de vrijdom van Oisterwijk van de Brabantsche zwijgende landtol; h. Resolutie
110Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Stukken betreffende te Oisterwijk gelegen leengoederen en renten.
111Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Staat van de meting van de buurtschap de Locht in de vrijheid Oisterwijk, door de landmeter D. Verhoeven.
112Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Resolutie van de Raad van State, houdende vaststelling ten behoeve van Oisterwijk, Udenhout, Haaren, Berkel en Enschot van een recognitie voor het recht om de gemeentewegen en voorhoofden te beplanten tot 40 a 60 voeten landinwaarts.
113Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Staat van de meting, op last van de regenten van Haaren, Udenhout en Berkel, van de nieuwe erven, gelegen achter enige tuinen en huizen naast de stroom te Oisterwijk.
114Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Stukken betreffende de hermeting der landerijen in verband met de vernieuwing der verpondingsregisters en de limietscheiding met Haaren. Met stukken betreffende genoemde limietscheiding.
115Vaststelling en registratie van de eigendommen. > "Quohier van gedaene opmeting der teullanden onder Oisterwijk". Dagboek van de landmeter J.B. Adan van de. Generale opmeting.
116Vaststelling en registratie van de eigendommen. > Maatboek van de opmeting der landen binnen de Vrijheid Oisterwijk, door de landmeter J.C. van Loon; met bijlagen.
117Gerechtigdheid tot de gemeint > Protocol van aardbrieven, poorterbrieven, tolbrieven en akten van verhuur.
118Gerechtigdheid tot de gemeint > Register van aardbrieven aangelegd ter registratie van de gerechtigden der omliggende dorpen.
119Gerechtigdheid tot de gemeint > "Wildercijns". Register van cijnsplichtigen in de omliggende dorpen, wegens het medegebruik van de Oisterwijkse gemeint. Aangelegd 1753 en voortgezet tot 1806
120Gerechtigdheid tot de gemeint > Staten van achterstallen in de Wildercijns.
121Gerechtigdheid tot de gemeint > Manuaal van ontvangsten van de heidecijns, wegens gebruik van de gemeint.
122Verkoop en verpachting > Nadere rekening van Jan Peynenborg als ontvanger van de gelden wegens de in 1578 verkochte gemeintsgronden.
123Verkoop en verpachting > Rekening van burgemeesters wegens de verkoop van gronden van de gemeint.
124Verkoop en verpachting > Staat van afrekening tussen de regenten van Oisterwijk en Haaren wegens de verhuring van het Kolkven.
125Verkoop en verpachting > Sommatie van de rentmeester generaal der domeinen aan de regenten van Oisterwijk, Haaren en Berkel om de octrooien tot verkoop van de gemeintsgrond, alsmede een staat van sedert 1543 verkochte gronden over te leveren, 23 september 1647. Met bijlagen, 1647-1648.
126Verkoop en verpachting > Resolutie van de Raad van State, houdende approbatie van het octrooi van 8 april 1578 tot verkoop van 363 bunders van de gemeint, 27 mei 1653. Eenvoudig 17e eeuws afschrift, 27 mei 1653
127Verkoop en verpachting > Condities voor de verkoop van enige stukken van de gemeint.
128Verkoop en verpachting > Extract uit het cijnsboek van Oisterwijk, houdende opgave van de ingevolge octrooi van 11 mei 1564 en 18 april 1578 verkochte gronden.
129Verkoop en verpachting > Verklaring van I. van Constrom, heer van Nemerlaer, omtrent de betaling voor een stuk heideveld gelegen bij de schutsboom te Haaren, hetgeen aanvankelijk verkeerd was gemeten.
130Verkoop en verpachting > Concept-brief van officier en schepenen van Oisterwijk en regenten van Haaren en Huykelom om aan de kwartierschout (?), betreffende uitgifte van heidegrond aan de secretaris van Oisterwijk.
131Verkoop en verpachting > Lastgeving van de koning, hoofdman en deken van het St. Sebastiaansgilde voor de vorster van Oisterwijk om bij officier en schepenen te protesteren tegen de voorgenomen verkoop van eikebomen, staande in en tussen de doelen van het gilde en aan deze toebehorend.
132Verkoop en verpachting > Stukken betreffende verkoop van heide en voorpotingen.
133Verkoop en verpachting > Acte van transport, door de gecommitteerden van Haaren aan Govert Klerks, van 9 lopense 10 roeden land in de Kreitenheide, 27 juli 1810. Eenvoudig gelijktijdig afschrift.
134Eigendomsgeschillen > Akte, waarbij Jan, oudste zoon van hertog Anthonis van Brabant, namens zijn vader de verkoop door Jan Noirkens aan Gerrit van Bercke (pastoor van Haren?) van een aantal cijnsen te Oisterwijk en Haaren goedkeurt en de koper daarmede beleent, 17 februari 1415. Eenv. 15e eeuws afschrift.
135Eigendomsgeschillen > Akte van mandement van koning Philips II voor de eerste van zijn deurwaarders of boden, houdende bevel bij openbare publikatie te verbieden de gemeint van Oisterwijk te beschadigen.
136Eigendomsgeschillen > Vonnis van de Raad van Brabant in een geschil tussen Oisterwijk en Oirschot inzake de eigendom van de gemeint genaamd die Vloet, gelegen bij Spoordonck, 31 juli 1571. Eenv. gelijktijdig afschrift. Met bijlagen.
137Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant, wegens de verkoop door Oisterwijk van een deel van de gemeint, gelegen bij de Vloet omtrent de hoeve van Baast, waartegen zowel Haaren als Oirschot en Middelbeers zich verzetten.
138Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende het proces voor de Raad van Brabant tussen Oisterwijk en Haaren ter ene zijde en de naburen van Over 't Water te Moergestel ter andere zijde, betreffende de verkoop van delen van de Oisterwijkse gemeint door eerstgenoemden, 1624-1630. Met afschriften van retroacta van 1354-1551.
139Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende het proces voor de Raad van Brabant tussen Oisterwijk en Oirschot betreffende de eigendom van de gemeintsgronden bij Spoordonck. Met stukken betreffende het accoord inzake het land de Vloet en de verkoop daarvan.
140Eigendomsgeschillen > Bewijs van ontvangst, van de klerk van de griffie van de Raad van Brabant voor de secretaris van Oisterwijk, van de stukken rakende het geschil van Oisterwijk contra Tilburg en Hilvarenbeek.
141Eigendomsgeschillen > Akte, waarbij de rentmeester generaal der domeinen een paal stelt in de molenstroom tussen het huis Weyenbergh en de brug, tot regeling van het waterpeil tot aan de watermolen ter Borcht, 9 augustus 1651. Eenvoudig 19e eeuws afschrift.
142Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant van Oisterwijk en Haaren contra Oirschot, betreffende het vegen van een waterloop.
143Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende de inbeslagname van een steenoven, welke door enige inwoners van Middelbeers in de Oisterwijkse gemeint was gebouwd.
144Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een proces voor de Raad van State tussen Oisterwijk en Oirschot inzake de eigendom van enige percelen in Wippenhouten. Met kaart, 1737-1739. Met stukken betreffende de financiële afwikkeling, 1746-1748.
145Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een geschil tussen Oisterwijk en Oirschot inzake het pootrecht over de Heiloop.
146Eigendomsgeschillen > Advies van J.C. Santvoort, advocaat te 's Bosch, voor de regenten van Oisterwijk, omtrent de oorsprong van de gemeint van Hilvarenbeek, West Tilburg en Goirle en de positie van de breukmeester daarin.
147Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een geschil voor de Leen en Tolkamer tussen Adriaen Lemnius en Embert van de Wiel ter ene zijde, en Hendrik Kievits, eigenaar van de watermolen ter Borcht, ter andere zijde, inzake het onderhoud van de Schepersdijk.
148Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een geschil tussen Embert van Buul, inwoner van Oisterwijk, en de regenten der vrijheid, wegens het schutten en executoriaal verkopen van twee koeien.
149Eigendomsgeschillen > Stukken betreffende een geschil van Oisterwijk en Haaren contra Oost en Middelbeers inzake de limietscheidingen der gemeint.
150OPENBARE WERKEN > Condities en voorwaarden voor het maken van een brug in de Cloosterdyck,
151OPENBARE WERKEN > Condities en voorwaarden voor het vernieuwen van de brug, genaamd "de voorste brugge by Jan Lievens".
152OPENBARE WERKEN > Attestatie van de regenten van Haaren, Udenhout en Enschot omtrent hetgeen zij in de jaren 1683 en 1685 betaald hebben tot de reparatie van het raadhuis te Oisterwijk.
153OPENBARE WERKEN > Bestek voor het vernieuwen van de straat of steenweg te. Oisterwijk. 4 mei 1759. Eenvoudig. gelijktijdig afschrift.
154OPENBARE WERKEN > Lastgeving van J.J. Heuvel en J.C. Lust voor de vorster van Oisterwijk om namens een aantal ingezetenen en geërfden bij officier en regenten gerechtelijk te protesteren tegen de voorgenomen bouw van een schoolhuis, 21 december 1778. Authentiek gelijktijdig afschrift.
155OPENBARE WERKEN > Request van inwoners van het Lindeind aan de municipaliteit, houdende verzoek om, naast de andere vonders naar de gemeentebleken, ook die naar de bleek achter Govert Clerx te repareren.
156OPENBARE WERKEN > Overeenkomst tussen de municipaliteit van Oisterwijk en Jacobus Pijpers te Eindhoven, inzake het vervaardigen van een brandspuit.
157Rekeningen > 1618-1619(? fragment)
158Rekeningen > 1658-1659
159Rekeningen > 1727, 1777
160Rekeningen > 1778
161Rekeningen > 1779
162Rekeningen > 1780
163Rekeningen > 1781
164Rekeningen > 1782
165Rekeningen > 1783
166Rekeningen > 1784
167Rekeningen > 1785
168Rekeningen > 1786
169Rekeningen > 1787
170Rekeningen > 1788
171Rekeningen > 1789
172Rekeningen > 1790
173Rekeningen > 1791
174Rekeningen > 1792
175Rekeningen > 1793
176Rekeningen > 1794
177Rekeningen > 1795
178Rekeningen > 1796
179Rekeningen > 1797
180Rekeningen > 1798
181Rekeningen > 1799
182Rekeningen > 1800
183Rekeningen > 1801
184Rekeningen > 1802
185Rekeningen > 1803
186Rekeningen > 1804
187Rekeningen > 1805
188Rekeningen > 1806
189Rekeningen > 1807 (kort)
190Rekeningen > 1808
191Rekeningen > 1809 (duplo)
192Rekeningen > 1810 (duplo)
193Rekeningen > 1811
194Rekeningen > 1812
195Rekeningen > 1813
196Rekeningen > 1814 (duplo)
197Bijlagen van de rekening. > 1591-1654.
198Bijlagen van de rekening. > 1656-1697.
199Bijlagen van de rekening. > 1702-1727.
200Bijlagen van de rekening. > 1769-1782.
201Bijlagen van de rekening. > 1783.
202Bijlagen van de rekening. > 1784.
203Bijlagen van de rekening. > 1785.
204Bijlagen van de rekening. > 1786.
205Bijlagen van de rekening. > 1787.
206Bijlagen van de rekening. > 1788.
207Bijlagen van de rekening. > 1789.
208Bijlagen van de rekening. > 1790.
209Bijlagen van de rekening. > 1791.
210Bijlagen van de rekening. > 1792.
211Bijlagen van de rekening. > 1793.
212Bijlagen van de rekening. > 1794.
213Bijlagen van de rekening. > 1795.
214Bijlagen van de rekening. > 1796.
215Bijlagen van de rekening. > 1797
216Bijlagen van de rekening. > 1798
217Bijlagen van de rekening. > 1799
218Bijlagen van de rekening. > 1800
219Bijlagen van de rekening. > 1801
220Bijlagen van de rekening. > 1802
221Bijlagen van de rekening. > 1803
222Bijlagen van de rekening. > 1804
223Bijlagen van de rekening. > 1805
224Bijlagen van de rekening. > 1806
225Bijlagen van de rekening. > 1807
226Bijlagen van de rekening. > 1808
227Bijlagen van de rekening. > 1809
228Bijlagen van de rekening. > 1810
229Bijlagen van de rekening. > 1811
230Bijlagen van de rekening. > 1812
231Bijlagen van de rekening. > 1813
232Bijlagen van de rekening. > 1814
233Rekening en begroting > Stukken betreffende de liquidatie van vorderingen van advocaten, procureurs, agenten en deurwaarders.
234Rekening en begroting > Request van Jan Verheyen en Jan de Bont, oudburgemeesters, aan schout en schepenen van Oisterwijk, om commissarissen te benoemen tot het afhoren van hun rekening. Met appointement van 10 mei 1673
235Rekening en begroting > Rekeningen van de Franse contributie, 1674; 1705 1706. Met besluit van regenten inzake de heffing.
236Rekening en begroting > Citaties van en aan oud burgemeesters inzake afhoring van hun rekening.
237Rekening en begroting > Rekening van Huybert Swaens en Aert Teurlingx, burgemeesters, ter liquidatie van hun ontvangsten en uitgaven over de jaren 1696-1717. Afgehoord 1718
238Rekening en begroting > Nadere resolutie van de Raad van State inzake het overleveren der dorpsrekeningen der Meierij aan de Leen en Tolkamer, 5 januari 1733. Met eenvoudig 18e eeuws afschrift
239Rekening en begroting > Resolutie van de Raad van State inzake het formeren der rekeningen.
240Recipisboek, aangelegd ingevolge resolutie van de Raad van State van 21 oktober 1738, houdende aantekening van de overdracht der bescheiden tot de rekening, alsmede van eedsafleggingen door de burgemeesters en het voorlezen der resoluties van hogerhand bij eedsafleggingen. > 1742-1795
241Recipisboek, aangelegd ingevolge resolutie van de Raad van State van 21 oktober 1738, houdende aantekening van de overdracht der bescheiden tot de rekening, alsmede van eedsafleggingen door de burgemeesters en het voorlezen der resoluties van hogerhand bij eedsafleggingen. > 1802-1806
242Ordonnanties van betaling. > 1776-1799
243Ordonnanties van betaling. > 1800-1811
244Rekening en begroting > Stukken betreffende registratie en inwisseling van assignaten, welke zijn ontvangen ter betaling van belastingen. Met assignaten annex.
245Rekening en begroting > Register van verschotten, gedaan voor de gemeenten Oisterwijk en Udenhout door de secretaris; met klapper.
246Begrotingen. > 1804
247Begrotingen. > 1805
248Begrotingen. > 1806
249Begrotingen. > 1807
250Begrotingen. > 1808
251Begrotingen. > 1809
252Begrotingen. > 1810
253Begrotingen. > 1811
254Begrotingen. > 1812
255Begrotingen. > 1814
256Rekening en begroting > "Rol van abonnement". Kohier tot vinding van een somma van1.575 gulden tot bestrijding der kosten van de gemeentehuishouding over 1813.
257Schuldenlast > Stukken betreffende lossing van een rente ten laste van de Vrijheid, ten name van de erfgenamen van Mr. Henrick van Broeckhoven. Met afschriften van transporten van deze rente.
258Schuldenlast > Stukken betreffende aflossing van een schuld van 3.000 gulden aan Jan Leppens, secretaris van Bladel, en Adriaen van Doirn.
259Schuldenlast > Afgeloste obligaties en schuldbekentenissen.
260Schuldenlast > Akte van procuratie van corpus en gemeintsmannen van Oisterwijk voor Jacob Focanus, president, Theodorus van Esch, oudschepen, en Abraham Verster jr., klerk, om te 's Hertogenbosch een lening van 3.000 car.gld. ten laste van de Vrijheid te sluiten.
261Schuldenlast > Insinuatie voor de vorster van Oisterwijk om namens Aelbertus Dyckhoff, in huwelijk hebbend Geertruy Crul, de regenten van Oisterwijk te citeren een obligatie van 600 car.gulden te voldoen.
262Schuldenlast > Register van schuldbrieven, staande ten laste van Oisterwijk en Udenhout. Aangelegd 1749, bijgehouden tot 1810
263Kohieren van de bede. > 1636 Kerkeind en Lindeind.
264Kohieren van de bede. > 1652 Kerkeind en Lindeind.
265Kohieren van de bede. > 1659 Kerkeind en Lindeind.
266Verpondingen en beden > Ophefcedulle van de verponding over het Kerkeind en half Kerkhoven, gehouden door Cornelis van der Lynden, burgemeester.
267Verpondingen en beden > Ophefcedulle van de commerbede over het Kerkeind, gehouden door Cornelis van der Linde, burgemeester.
268Kohieren der verpondingen en beden. > 1665. Kerkeind en Lindeind. Verponding. Authentiek afschrift van 1697;
269Kohieren der verpondingen en beden. > 1665. Kerkeind en Lindeind. Verponding. Eenvoudig afschrift van het voorgaande;
270Kohieren der verpondingen en beden. > 1704. Kerkeind en Lindeind. Verponding. Bijgehouden tot 1725;
271Kohieren der verpondingen en beden. > 1725. Kerkeind en Lindeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1732, klad;
272Kohieren der verpondingen en beden. > 1725. Kerkeind en Lindeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1732, net;
273Kohieren der verpondingen en beden. > 1732. Kerkeind. Verponding. Bijgehouden tot 1752;
274Kohieren der verpondingen en beden. > 1732. Kerkeind. Beden. Bijgehouden tot 1752;
275Kohieren der verpondingen en beden. > 1732. Lindeind. Verponding. Bijgehouden tot 1752;
276Kohieren der verpondingen en beden. > 1752. Kerkeind. Verponding. Bijgehouden tot 1761;
277Kohieren der verpondingen en beden. > 1752. Kerkeind. Beden. Bijgehouden tot 1761;
278Kohieren der verpondingen en beden. > 1752. Lindeind. Verponding. Bijgehouden tot 1761;
279Kohieren der verpondingen en beden. > 1752. Lindeind. Verponding. Bijgehouden tot 1761;
280Kohieren der verpondingen en beden. > 1761. Kerkeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1769;
281Kohieren der verpondingen en beden. > 1761. Lindeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1769;
282Kohieren der verpondingen en beden. > 1769. Kerkeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1777. Met index;
283Kohieren der verpondingen en beden. > 1769. Lindeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1777. Met index;
284Kohieren der verpondingen en beden. > 1777. Kerkeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1785. Met index;
285Kohieren der verpondingen en beden. > 1777. Lindeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1785. Met index;
286Kohieren der verpondingen en beden. > 1785. Kerkeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1811. Met index;
287Kohieren der verpondingen en beden. > 1785. Lindeind. Verponding en beden. Bijgehouden tot 1811. Met index.
288Verpondingen en beden > Fragment van een (verpondings ?) kohier betreffende Kerkeind.
289Rekeningen van de collecteur der bede. > 1671, met bijlagen.
290Rekeningen van de collecteur der bede. > 1687
291Verpondingen en beden > Placaat van de Staten Generaal betreffende het formeren der Verpondingskohieren, 23 maart 1649; 17e eeuws eenvoudig afschrift.
292Verpondingen en beden > Resolutie van schepenen van Oisterwijk betreffende de aanslag in de koningsbede van Livinus van Dun, wonende te Turnhout, doch verblijvende te Oisterwijk; met bijlagen.
293Verpondingen en beden > Attestaties van regenten, dat de verpondingskohieren naar waarheid zijn opgemaakt.
294Verpondingen en beden > Request aan schepenen van de naburen op de Locht, betreffende de collecte der beden.
295Verpondingen en beden > Lastgeving van schepenen voor de vorster der Vrijheid om de zetters te sommeren ten spoedigste de taxatie der erven te doen.
296Verpondingen en beden > Sommatie van de deurwaarder van de heer van Deurne aan de regenten van Oisterwijk tot opgave van landerijen van rentegelders.
297Verpondingen en beden > "Memorie of lijst van fouten van vercogte goederen voor den jaeren 1730 of die niet mogen gelden voor de 5/4 verpondinghe bij Jan van de Plas gecollecteert".
298Verpondingen en beden > Stukken betreffende herziening der verpondingsregisters wegens ingeslopen onnauwkeurigheden.
299Overige belastingen > Kohier van de impost op het gemaal en slacht.
300Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1697 (fragment)
301Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1704
302Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1705
303Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1706
304Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1707
305Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1709
306Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1710
307Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1711
308Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1712
309Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1713
310Kohier van het hoofdgeld in plaats van het gemaal. > 1714
311Overige belastingen > Ophefcedulle van het bestiaal, 1723. Met opgaven van mutaties.
312Overige belastingen > Staten van aangifte i.v.m. de formatie der kohieren van het hoofdgeld, hoorngeld, bezaaide landen en paardengeld.
313Kohieren van de personele omslag. > 1779
314Kohieren van de personele omslag. > 1780
315Kohieren van de personele omslag. > 1781
316Kohieren van de personele omslag. > 1782
317Kohieren van de personele omslag. > 1783
318Kohieren van de personele omslag. > 1784
319Kohieren van de personele omslag. > 1785
320Kohieren van de personele omslag. > 1786
321Kohieren van de personele omslag. > 1787
322Kohieren van de personele omslag. > 1788
323Kohieren van de personele omslag. > 1789
324Kohieren van de personele omslag. > 1790
325Kohieren van de personele omslag. > 1791
326Kohieren van de personele omslag. > 1792
327Kohieren van de personele omslag. > 1793
328Kohieren van de personele omslag. > 1794
329Kohieren van de personele omslag. > 1795
330Kohieren van de personele omslag. > 1796
331Kohieren van de personele omslag. > 1797
332Kohieren van de personele omslag. > 1798
333Kohieren van de personele omslag. > 1799
334Kohieren van de personele omslag. > 1800
335Kohieren van de personele omslag. > 1801
336Kohieren van de personele omslag. > 1802
337Kohieren van de personele omslag. > 1803
338Kohieren van de personele omslag. > 1804
339Kohieren van de personele omslag. > 1805
340Kohieren van de personele omslag. > 1806
341Kohieren van de personele omslag. > 1807
342Kohieren van de personele omslag. > 1808
343Kohieren van de personele omslag. > 1809
344Kohieren van de personele omslag. > 1810
345Kohieren van de personele omslag. > idem (buitengewone heffing)
346Kohieren van de personele omslag. > 1814
347Kohier der gemene middelen, bestaande uit hoofdgeld, slacht of bestiaal, dranken, hoorngeld, bezaaide landen en kleine speciën. > 1783-1789
348Kohier der gemene middelen, bestaande uit hoofdgeld, slacht of bestiaal, dranken, hoorngeld, bezaaide landen en kleine speciën. > 1790-1797
349Kohier der gemene middelen, bestaande uit hoofdgeld, slacht of bestiaal, dranken, hoorngeld, bezaaide landen en kleine speciën. > 1798-1805
350Kohieren der belasting op deuren en vensters. > 1811
351Kohieren der belasting op deuren en vensters. > 1812
352Kohieren der belasting op deuren en vensters. > 1813
353Overige belastingen > Kohieren der belasting op het personeel en meubilair.
354Overige belastingen > Staten van veranderingen in het kohier der Foncière.
355Overige belastingen > "Legger voor het quohier der belasting op de dienstboden".
356Overige belastingen > "Legger voor het quohier der belasting op het paarden , plaisier en passagegeld".
357Andere stukken betreffende belastingen > Rekest aan de Raad van State inzake betaling van sedert 1631 achterstallige Belastingen, 18 oktober 1639. Met stukken betreffende de liquidatie der achterstallen.
358Andere stukken betreffende belastingen > Akten van getuigenis inzake de heffing van impost op de bieren, vermoedelijk opgemaakt naar aanleiding van bezwaren dienaangaande.
359Andere stukken betreffende belastingen > Rekesten aan de Staten Generaal en de Raad van State betreffende belastingaangelegenheden.
360Andere stukken betreffende belastingen > Stukken betreffende de peiling der dranken, alsmede betreffende de collecte der impost op de dranken.
361Andere stukken betreffende belastingen > Minuut accoord tussen schepenen van Oisterwijk en Jan Lievens wegens achterstallige belastingen.
362Andere stukken betreffende belastingen > Condities voor de verpachting door gecommitteerden van de Raad van State van de houtschat in de Meierij. Eenvoudig gelijktijdig afschrift.
363Andere stukken betreffende belastingen > Consent van de Staten Generaal tot heffing van een jaarlijkse personele omslag van 2.000 gulden tot betaling der intresten en andere dorpslasten.
364Andere stukken betreffende belastingen > Condities voor de verpachting door regenten van Berkel van de collecte der kleine speciën en het hoofdgeld in plaats van het gemaal.
365Andere stukken betreffende belastingen > Consent van de Staten Generaal tot heffing van een reële omslag van 3.268 gulden tot betaling der dorpslasten.
366Andere stukken betreffende belastingen > Rekesten en memorie van de regenten van Oisterwijk aan de Staten Generaal, houdende klachten omtrent de slechte financiële toestand en de onmogelijkheid tot het betalen der achterstallen der gemene middelen, als bevolen bij resolutie van 29 juli 1746.
367Andere stukken betreffende belastingen > Staat van de derde termijn van de achtjarige heffing van 5% op de inkomsten, alsmede van de buitengewone belasting over 1804. Opgemaakt 1804.
368Andere stukken betreffende belastingen > Register van het getal der inwoners, vee, landerijen en aanslagen in 's lands belastingen, opgemaakt ingevolge het besluit van de Landdrost van 5 juni 1807, genomen ingevolge decreet van de koning van 28 mei 1807 nr. 1.
369Financiële geschillen > Protest van Marten Dircksz. en Servaas Stevensz., burgemeesters van het jaar 1588, tegen de beschuldiging van onregelmatigheden in de rekening, met beroep op de noodtoestand.
370Financiële geschillen > Protest van de regenten der Vrijheid tegen de door de collecteur van de loot en geleydetol te Tilburg opgelegde belasting, in weerwil van het privilege van hertogin Johanna van 1230.
371Financiële geschillen > Rekest van regenten en ingezetenen van Oisterwijk aan de Kanselier van Brabant, houdende, dat Jr. Jan van Beyere van. de commissarissen van de Raad van Brabant vrijdom van accijns heeft verkregen, verzoekende daartegen in rechte te mogen. opkomen. Met appointement van 1 augustus 1614, waarbij dit wordt toegestaan.
372Financiële geschillen > Stukken betreffende het proces voor de Raad van Brabant tussen Oisterwijk ter ene zijde en Udenhout, Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom ter andere zijde, betreffende betaling der oorlogslasten.
373Financiële geschillen > Lastgeving van de Raad van Brabant voor de deurwaarder daartoe verzocht, om de regenten van Oisterwijk te sommeren de regenten van Haaren, Udenhout, Berkel, Enschot en Heukelom schadeloos te houden van alle hinder en kosten wegens het proces inzake de invordering der Beden, 18 maart 1651. Authentiek afschrift van 1709.
374Financiële geschillen > Extracten uit de burgemeestersrekeningen over de jaren 1633 1649, opgemaakt in verband met de liquidatie tussen de regenten van Oisterwijk en de erfgenamen van de schout Comans.
375Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen Jan Ghysbert Heesters, Jan Jansen van der Voort en Hendrik Aersen van Diessen te Haaren en de schepenen der Vrijheid, betreffende de zetting der verponding.
376Financiële geschillen > Stuk betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en Haaren, betreffende het aanslaan in de verponding door laatstgenoemden van twee akkers, welke onder Oisterwijk behoren.
377Financiële geschillen > Stukken betreffende het proces voor de Raad van Brabant tussen de regenten van Oisterwijk, Udenhout, Berkel en Heukelom ter ene zijde, en de collecteur der tienden van de abdij van St. Geertruiden te Leuven ter andere zijde, inzake het opleggen van buitengewone lasten wegens de Franse contributie. Zeer beschadigd.
378Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en Berkel inzake het ijken van de brouwketels.
379Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk, en Barthel van Esch, oud burgemeester en voormalig gijzelaar van de Fransen, wegens diens schadeloosstelling.
380Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en Antonie Vereyck, secretaris van Tilburg en Goirle, omtrent terugbetaling van in 1695 geleende kapitalen.
381Financiële geschillen > Stukken betreffende een procedure voor de Raad van State tussen de regenten van Oisterwijk en Michiel Jan Michiels van Iersel, pachter van de impost op de bieren, betreffende de taxatie van de imposten, waarin de regenten zichzelf te laag hadden gewaardeerd.
382Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en de waarnemer van het comptoir der beden te 's-Hertogenbosch, wegens achterstallige beden.
383Financiële geschillen > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant tussen Oisterwijk ter ene zijde, en Udenhout, Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom ter andere zijde, wegens verdeling der oorlogslasten.
384Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en Aert de Cort, wegens diens schadeloosstelling wegens de grote brand van 1706.
385Financiële geschillen > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en de Leen en Tolkamer, wegens bij de Armentafel opgenomen gelden tot betaling van gemeentelijke schulden.
386JUSTITIE EN POLITIE > Resolutie van de Raad van Brabant te Brussel, houdende, dat de officieren der steden en dorpen voor het leven zijn aangesteld en niet door bezitters van heerlijkheden kunnen worden afgezet.
387JUSTITIE EN POLITIE > Rekest van schepenen te Oisterwijk aan de Staten Generaal, om de brouwers, tappers en wijnkopers niet te belasten met een eed, ter voorkoming van meineed, z.j. Met resolutie van de Staten Generaal van 14 mei 1699 dienaangaande
388Legger van onderhoudsplichtigen van de Roeydijk. > Midden 17de eeuw. Achterin keur op onderhoud en beplanten, z.j.
389Legger van onderhoudsplichtigen van de Roeydijk. > ca. 1700 - 1750
390Legger van onderhoudsplichtigen van de Roeydijk. > ca. 1750, bijgehouden tot ca. 1796
391Legger van onderhoudsplichtigen van de Roeydijk. > 1775 tot na 1810
392Register van processen verbaal van schouwvoering. > 1743-1765
393Register van processen verbaal van schouwvoering. > 1766-1804
394Register van processen verbaal van schouwvoering. > 1805-1810
395JUSTITIE EN POLITIE > Enige losse schouwverbalen. Met staten van gebreken.
396JUSTITIE EN POLITIE > Lastgeving van de Staten Generaal aan de regenten van Oisterwijk om bij het bezoek van de ijkmeester generaal wagens ter beschikking te stellen en hem behulpzaam te zijn.
397JUSTITIE EN POLITIE > Resolutie van de Staten Generaal, waarbij de kosten van het arresteren en gevangen houden van Cornelis van Bijners ten laste van de Vrijheid worden gebracht; met bijlagen.
398JUSTITIE EN POLITIE > Reglement tot voorkoming van brand binnen de gemeente van Oisterwijk.
399HANDEL EN NIJVERHEID > Ingekomen rekesten van broodbakkers, alsmede resoluties van schepenen betreffende de broodnering. Met reglement voor de keurmeesters.
400Stukken betreffende het recht van patent. > 1806 (aanvragen)
401Stukken betreffende het recht van patent. > 1806 (ingeleverde akten met klapper)
402Stukken betreffende het recht van patent. > 1807 (aanvragen)
403Stukken betreffende het recht van patent. > 1807
404Stukken betreffende het recht van patent. > 1808
405Stukken betreffende het recht van patent. > 1809
406Stukken betreffende het recht van patent. > 1810
407HANDEL EN NIJVERHEID > Staat van aangifte der runderen.
408HANDEL EN NIJVERHEID > Staat van de grondeigenaren, die door de Maire zijn aangewezen om een gedeelte van hun grond met beetwortelen te bebouwen.
409HANDEL EN NIJVERHEID > Register van patentschuldigen.
410HANDEL EN NIJVERHEID > Staat van eedsafleggingen door bierbrouwers, broodbakkers en molenaars ingevolge de ordonnantie op het gemaal van 17 december 1805.
411HANDEL EN NIJVERHEID > Akten van renversaal van enige grutters in verband met de naleving van genoemde ordonnantie op het gemaal.
412KERKELIJKE ZAKEN > Stukken betreffende de geschillen tussen de regenten van Oisterwijk en de abdij van St. Geertruiden te Leuven inzake het onderhoud van de kerk en toren.
413KERKELIJKE ZAKEN > Provisioneel reglement voor Jan van Leeuwen, koster te Oisterwijk. Minuut, 6 juli 1654. Met afschrift van een rekest van deze aan de Raad van State om vrijdom van belasting, 15 december 1654.
414KERKELIJKE ZAKEN > Rekest van enige kosters en schoolmeesters in het Kwartier van Oisterwijk en Maasland aan de Raad van State, om, evenals hun collegae in Kempenland en Peelland, begiftigd te worden met een emolument van 36 gulden per jaar wegens corporele diensten. Met appointement van 16 augustus 1657.
415KERKELIJKE ZAKEN > Reglement voor de costerye van Oisterwijk.
416KERKELIJKE ZAKEN > Akte van getuigenis, ten overstaan van schepenen van Helvoirt, van enige oud regenten van Udenhout omtrent de wijze waarop het begraven van inwoners van Udenhout altijd is geschied.
417KERKELIJKE ZAKEN > Rekening wegens het maken van de kerkhofmuren.
418KERKELIJKE ZAKEN > Reçu van secretaris Verster voor de stadhouder van de kwartierschout, wegens ontvangst van enige rekesten, bestemd voor ter visielegging.
419KERKELIJKE ZAKEN > Rekesten van Geraedt van Hogerlinden, schoolmeester en koster te Oisterwijk, aan de Raad van State, betreffende het verhuren van lijkkleden door de gilden van St Joris, St. Barbara, St. Catharina en St. Sebastiaan, waardoor hij in zijn inkomsten wordt benadeeld, 11 februari 1677 en19 april 1678 Met. appointementen. Authentieke afschriften van 1709.
420KERKELIJKE ZAKEN > Rekest van stadhouder, schepenen en predikant van Oisterwijk aan de Raad van State om de begraafgelden te mogen verhogen in verband met de herbouw van de kerkhofmuurtjes. Met appointement van 21 juli 1721.
421KERKELIJKE ZAKEN > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en Christiaan van Wyck, gewezen koster, betreffende achterstallige emolumenten wegens corporele diensten.
422KERKELIJKE ZAKEN > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten vanOisterwijk en de koster Theodorus Hanewinkel, betreffende achterstallige emolumenten wegens corporele diensten.
423KERKELIJKE ZAKEN > Resolutie van de Raad van State, waarbij de rentmeester der domeinen Lyklama à Nyholt gelast wordt de goederen van het klooster te Oisterwijk in eeuwige erfpacht te geven aan Petrus de Lange, predikant te Oisterwijk, 7 oktober 1728 Met staat der goederen, z.j. (ca. 1728)
424KERKELIJKE ZAKEN > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk, Berkel en Heukelom ter ene zijde, en die van Udenhout ter andere zijde, inzake de gehoudenheid van laatstgenoemden tot het betalen van een aandeel in het traktement van de koster van Oisterwijk, 1731 - 1735 Met afschriften van retroacta van 1655-1708.
425KERKELIJKE ZAKEN > Resolutie van de Raad van State, houdende goedkeuring van de uitgifte van een stuk heide aan de Joodse gemeente te Oisterwijk, ten behoeve van een te stichten begraafplaats.
426KERKELIJKE ZAKEN > "Reglement waar naar den koster binnen de Vrijheit Oisterwijk zig zal hebben te reguleeren", goedgekeurd bij resolutie van de Raad van State van 21 juni 1786. Met stukken betreffende een geschil met de koster inzake de kosten van overluiden en begraven.
427KERKELIJKE ZAKEN > Stukken betreffende een geschil tussen pastoor en kerkmeesters van Oisterwijk en enige ingezetenen, betreffende de organisatie van het bestuur der parochie.
428KERKELIJKE ZAKEN > "Plan van schikking over het kerkgebouw en pastoryhuis des dorps Oisterwijk.aan ieder kerkgenootschap overgegeven", 1798. Met staat van eigendommen van de abdij te Leuven, alsmede stukken betreffende de voorgenomen verdeling der kerkgoederen.
429KERKELIJKE ZAKEN > Stukken betreffende de overdracht der kerk aan de roomskatholieken, het herstel van deze kerk, alsmede het besluit des konings tot bouw van een hervormde kerk.
430ARMWEZEN > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant tussen de H.Geestmeesters van Oisterwijk en de regenten en H. Geestmeesters van Boxtel, betreffende het onderhoud van een zwakzinnige.
431ARMWEZEN > Resolutie van schepenen van Oisterwijk, waarbij de huur van de hoevenaars van de H.Geest Tafel met een jaar wordt verlengd.
432ARMWEZEN > Memorie van J. van Esch, gewezen provisor van de H.Geest Tafel, wegens de liquidatie van zijn rekening over de jaren 1642-1647. Opgesteld 1667.
433ARMWEZEN > Memorie omtrent hetgeen schepenen toekomt voor het afhoren van de rekeningen van de H.Geest Tafel over de jaren 1651- 1670.
434ARMWEZEN > Rekest van de regenten van Oisterwijk aan de Raad van State, houdende, dat in het proces met de inmiddels overleden Jan Gerrits Rysbroeck, molenaar van de Kerkhovense molen, betreffende de Heilige Geestgoederen, de erfgenamen weigeren het proces te vervolgen. Zij verzoeken intrekking van de surséance en verlof om met het proces voort te gaan. Met appointement van 10 februari 1683
435ARMWEZEN > Stukken betreffende een geschil tussen de regenten van Oisterwijk en Johan Scholt, gewezen armmeester, inzake de liquidatie van diens rekening over de jaren 1683-1686.
436ARMWEZEN > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant tussen de regenten van Oisterwijk en Haaren, betreffende de begeving van plaatsen in het Manhuys te Oisterwijk, 1694 - 1700. Met auth. afschrift van 1694 van de stichtingacte van 7 december 1481.
437ARMWEZEN > Extracten uit de schepenprotocollen betreffende renten van de H.Geest Tafel, het Manhuis en het Vrouwhuis.
438ARMWEZEN > Stukken betreffende het proces voor de Raad van Brabant tussen de regenten van Udenhout en Berkel ter ene zijde, en die van Oisterwijk ter andere zijde, inzake de administratie der armengoederen.
439ARMWEZEN > Lastgeving van officier en schepenen van Oisterwijk voor de vorster om Francis Smits, gewezen provisor van de Armentafel over 1722 - 1723, aan te zeggen binnen zes dagen zijn rekening te doen.
440ARMWEZEN > Akte, waarbij Jacob Bonijn, mr. chirurgijn, belooft Adriaan van Loon te zullen cureren voor 80 gulden te betalen door de. Armentafel.
441ARMWEZEN > Resolutie van de Staten Generaal inzake de domicilie van onderstand van Maria van de Wal, als vondelinge opgevoed te Udenhout, in verband met haar huwelijk te Hilvarenbeek.
442ARMWEZEN > Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant tussen regenten en armmeesters van Oisterwijk ter ene zijde, en enige landbouwers ter andere zijde, inzake de betaling van pachten aan de H. Geest Tafel.
443ARMWEZEN > Stukken betreffende het verzoek van regenten van Oisterwijk aan de Raad van State tot vergoeding der kosten wegens bestrijding van de rode loop.
444ARMWEZEN > Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het armwezen.
445MILITAIRE ZAKEN > Stukken betreffende de contributie, opgelegd door de "Gemutineerden van Sighem", gelegerd te Oisterwijk.
446MILITAIRE ZAKEN > Akte, houdende verklaring van schout, schepenen en burgemeester der vrijheid Oisterwijk omtrent het goed gedrag van luitenant Maximiliaan van der Ee, met troepen door Oisterwijk getrokken.
447MILITAIRE ZAKEN > Akte van getuigenis, t.o.v. schepenen van Oisterwijk, door Marten Andries Priem en Huybert Jan van Laerhoven, omtrent het door de onvoorzichtigheid van een soldaat gedode paard van Jan Lenaert Huenen van Berkel.
448MILITAIRE ZAKEN > Memorie omtrent de door Waalwijk ten behoeve van de Prins van Oranje geleverde haver, welke te Oisterwijk was achtergebleven en onder de naburen verdeeld.
449MILITAIRE ZAKEN > Resolutie van regenten van Oisterwijk, waarbij zij 's Hertogenbosch kiezen als de plaats, waar zij zonder licenten te betalen hun paarden, vee, voedsel, dranken en andere levensbehoeften halen en brengen.
450MILITAIRE ZAKEN > "Lyste van 't gene de dingbancke van Oysterwyck weeckelyck ten minste van doen hebben voor hare ingesetenen bestaende in omtrent achthonderd huysen van de naervolgende winkelwaren", met commissie voor Goyart van der Aa en Maeyke weduwe Aert Aerts om deze waren te Breda te halen.
451MILITAIRE ZAKEN > Commissie voor Willem Couwenberch om zich naar het hoofdkwartier van het Franse leger te begeven om een sauvegarde te halen.
452MILITAIRE ZAKEN > Lastgeving van de regenten van Oisterwijk voor de gerechtsbode om de commandant der Engelse troepen de resolutie van de Raad van State van 11 maart 1747 voor te houden en hem aan te zeggen, dat hij de helft van zijn regiment dient te verplaatsen.
453MILITAIRE ZAKEN > Akte van vrijgeleide van de commandant der Oostenrijkse troepen voor de voerlieden, die goederen van Oisterwijk naar Meerssen vervoeren.
454MILITAIRE ZAKEN > Staat van personen boven de achttien jaren, opgemaakt ingevolge het reglement voor de Bataafse gewapende burgerwacht. Met ingekomen en minuten van uitgaande brieven dienaangaande.
455MILITAIRE ZAKEN > Stukken betreffende leveranties en wagendiensten ten behoeve van de Franse en Bataafse troepen.
456MILITAIRE ZAKEN > Staat van gepensioneerde en gegageerde militairen, woonachtig te Oisterwijk.
457MILITAIRE ZAKEN > Stukken betreffende inkwartiering van Franse troepen.
458MILITAIRE ZAKEN > Register van verklaringen van de Maire in verband met aanvragen van buitenlandse paspoorten door de militieplichtigen.
1428 - Inventaris van de charterverzameling Tilburg (en Goirle, Udenhout en Berkel-Enschot), 1335-1811100.00%
1Beschrijvingen 1-49 > Vidimus van de deken en het kapittel van de kerk van Onze Lieve Vrouw te Breda van een oorkonde van hertogin Johanna van Brabant, gedateerd 6 februari 1394, waarin op haar beurt weer is opgenomen en de tekst wordt bevestigd van een oorkonde van haar vader Jan III van Brabant van 21 juli 1342, waarin de hertog verklaart, dat hij in grote lijnen de bestaande rechten en wijze van rechtspreken van zijn Tilburgse en Goirlese onderdanen zal respecteren.
2Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, waarbij Gerardus, zoon van wijlen Henricus van Broechoven, aan Johannes, zoon van wijlen Waltherus, geheten die Wijt, een stuk weide, genaamd Berenbroeck, gelegen bij een plaats, genaamd Abbychoven bij een dijk, genaamd den Rabbanschen Dijck, te Goirle, uitgeeft tegen een jaarlijkse erfpacht.
3Beschrijvingen 1-49 > Akte van transport voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door J.H. Deckers, medisch doctor in ’s-Hertogenbosch, gemachtigd door Anna Catharina, Elisabeth en Haduwe Ingenhousz, allen wonende in Breda, verkoopt aan Maria Heijliger van Greevenbroeck, weduwe van Adriaan Adriaan van Iersel, wonende in Udenhout, van een erfelijke pacht van drie mud rogge uit onderpanden in Loon op Zand.
4Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Hilvarenbeek, waarbij Godevaert Henric Loyen, als man van Kathelinen Jans Snyders, verklaart aan zijn zwager Henrick Gherijt Crols, gehuwd met Heylwig, een jaarlijkse erfpacht van vier lopen rogge schuldig te zijn.
5Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Oisterwijk, waarbij Jan van der Elst, zoon van Dideric van der Elst, verklaart een jaarlijkse erfpacht van vier mud rogge uit erfenissen, gelegen in de parochies West-Tilburg en Goirle, t.w. den vorsten Block int ven, een beemd op lyevegoer, een beemd, geheten dat cleyn steenvoertken, een stuk land, geheten dat langhlanc, een stuk land, geheten die meer, drie stukken land en een stuk land, geheten Everaerts acker, dat hij schuldig is aan Claus, geheten van Boemaer, niet kan opbrengen (en dat hij de goederen verkocht heeft aan Jan, geheten Moelneer, zoon van Jan Moelneer (?)
6Beschrijvingen 1-49 > Akte waarbij schepenen van Drunen bekend maken dat Herman Cleynsael, “leenvijnder” van de heren van Brabant, op verzoek van Pouwels van Haestrecht, beslag heeft gelegd op de oogst, staande op een erf te Gansoijen van wijlen vrouwe van Cronenborch, dochter van heer Jan van Dronghelen, ridder, wegens achterstallige grondcijns, die zij schuldig was aan Dirc van Haestrecht.
7Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Oisterwijk, door Jan, geheten die Vet, zoon van wijlen Godevaert, geheten die Vet, van diverse lopen rogge jaarlijkse erfpacht uit diverse goederen, gelegen in West-Tilburg, aan Ghysbrecht, zoon van wijlen Peter, geheten Ebghelen Zeghers.
8Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Hilvarenbeek, waarbij Willem Hubrechs Ryetmakers soen belooft te betalen aan Boudewyn Henrick Yden soen, een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge uit een dries en een hof, gelegen in de nabijheid van baesscot.
9Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Gerardus, zoon van wijlen Johannis, zoon van wijlen Gerardus die Bont, van een rogpacht uit een akker, gelegen aan die hasselt, te Tilburg, aan magister Arnoldus de Weilhusen ten behoeve van Yde, weduwe van Mathias de Poppel.
10Beschrijvingen 1-49 > Akte van overdracht voor van schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Goeswinus Toelinck en zijn zoon magister Willelmus, gezegd Toelinck, van een rente van vier mud rogge uit de helft van een hoeve en de helft van bij die hoeve gelegen goederen te Enschot en de helft van een weide, gelegen te Tilburg, aan Heilwig, dochter van wijlen Theodericus, gezegd Borchgreve.
11Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Henricus de Ranst, heer van Boxtel en Kessel, van een jaarlijkse erfcijns van 2½ mud rogge uit weilanden, gelegen te Boxtel, aan Bartholomeus, gezegd die Momber.
12Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Tilburg, waarbij Elysabeth, weduwe van Jan Peter Aerts, afstand doet van de tocht van een stuk erf, gelegen te Tilburg, ten behoeve van haar kinderen Merten en Peter, zonen van Jan Peter Aerts, en haar dochter Elysabeth, dochter van Jan Peter Aerts.
13Beschrijvingen 1-49 > Akte van overdracht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Nicolaus en Daniel, zonen van wijlen Stephanus, zoon van wijlen Reynerus van Broechoven, van een rogge jaarlijkse erfpacht uit een weiland, geheten het vrouwenbeempt, gelegen ter plaatse genaamd bacxdyck, te Tilburg, aan Johannis, zoon van wijlen Jacobus de Zonne.
14Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Jan, zoon van wijlen Jan Oerlman, van een half mud rogge jaarlijkse erfpacht uit een huis, hof, gronden en toebehoren en een daarbij gelegen erf, gelegen aan die horenvoort, te Tilburg, aan Peter, zoon van wijlen Jan Wouter Bac. (?)
15Beschrijvingen 1-49 > Attestatie voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Michiel Stappert en Mathys Henric Beerten, provisoren van de Tafel van de Heilige Geest te Tilburg, aangaande verschillende mudden rogge erfpacht, die bijgedragen hebben tot de fundatie van het altaar Sinte Dingene en Sinte Barabara in de kerk van Tilburg.
16Beschrijvingen 1-49 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Vranck Jan Vrancken, aan Elyszabet Jacop Melis Vrancken dochter en haar zusters Kathelynnen en Johanna, van vier lopen rogge jaarlijkse erfpacht uit een huis, hof en erf, gelegen te looven in Tilburg.
17Beschrijvingen 1-49 > Testament voor notaris Gherardus de Vries, priester in het bisdom Luik, van Severina, dochter van wijlen Adrianus Heyen, gehuwd met …man (?) Henricus die Greve, te Vught.
18Beschrijvingen 1-49 > Akte van overdracht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Peregrinus, gezegd Henrixsoen, als gemachtigde van Theodericus die Borchgreve Rycartssoen, van twee mud rogge, als onderdeel van een pacht van vier mud rogge, uit de helft van een hoeve, gelegen te Enschot en de helft van een weide, gelegen te Tilburg, aan Mechtelt voor haar man Willelmus Peynenborch en Yda, gehuwd met Theodericus die Borchgreve Rycartss, en haar zoon Rycardus afstand doen van de genoemde pacht van twee mud rogge.
19Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Tilburg en Goirle, waarbij Peter Claes Zegersz., namens zijn vrouw Heylwig, dochter van wijlen Peter van Baelen, toestemming verleent aan Wouter Henrick Aertss. om een jaarlijkse rente van van twee rijnsgulden uit een huis, hof, grond en toebehoren, gelegen Int dorp te Goirle, te mogen aflossen met 34 rijnsgulden.
20Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Ghysbrecht, zoon van wijlen Jan Laureys, als man van Kathelynen, Jan, zoon van wijlen Jan van Son, als man van Dinghen, en Henrick, zoon van wijlen Jan Laureys soen, als man van Adriana, allen dochters van wijlen Jacob Peter Aelwyns, van zeven mud rogge en twee lopen rogge jaarlijkse erfpacht uit een huis, hof, schuur, gronden en toebehoren, gelegen te corvel in die maen, drie verschillende stukken land, t.w. een stuk land, geheten meynen velt, gelegen achter corvel, een stuk land, gelegen by die corvelsche moelen in die schyve, en een stuk land, geheten dat loo off den hasen acker, gelegen achter corvel, alles te Tilburg, aan Peter, zoon van wijlen Jacob Peter Aelwyns.
21Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Ghysbrecht, zoon van wijlen Jan Lauwreys, als man van Kathelynen, Jan, zoon van wijlen Jan van Zon, als man van Dingenen, en Henrick, zoon van wijlen Jan Lauwreyss, als man van Adriana, allen dochters van wijlen Jacob Peter Aelwyns, van ¾ deel van een beemd, ter plaatse genaamd achter mall, gelegen te Hilvarenbeek, aan Peter, zoon van wijlen Jacop Aelwyns.
22Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Willelmus, zoon van wijlen Gerardus Vendijcx, als man van Henrica, dochter van Henricus Janss. de Gyerle, van een stuk land, genaamd den vrankens acker, gelegen bij die kreyvenschestraet, te Tilburg, aan Cornelis, zoon van wijlen Johannis Ghysbertsz. de Ghierle.
23Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Peeter, zoon van wijlen Wouter Mutssaerts, van ene huis, hof, gronden en erven, gelegen ter plaatse genaamd dat Esel ven, te Tilburg, aan Cornelis, zoon van Geert Vrancken van Gestel.
24Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Niclaes, zoon van wijlen Jan Peeter Lanckens, voor zichzelf en voor zijn broer Peeter, hun broer Aert, voor zichzelf en namens zijn broer Gerit, Jan, zoon van wijlen Claes Goiaerts, als man van Catheryne, en Wouter, zoon van wijlen Claes Goiaerts, als man van Adriana, dochters van Jan Peeter Lanckens, van een huis, hof, gronden en erven, gelegen ter plaatse genaamd aerll opte hoocht, de helft van een stuk erf, gelegen In Corvel acker, alles te Tilburg, aan Gerard, zoon van wijlen Jan Berys.
25Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Adriaen, zoon van wijlen Reyner Jan sGrooten, Matheeus, zoon van Aert Theeuwen, als man van Catheryne, Wouter, zoon van wijlen Wouter Peeters, als weduwnaar van Lysbeth, en Aerdt, zoon van wijlen Geerit van den Wiell, als man van Anna, dochters van wijlen Reyner Jan sGrooten, van een stuk land, gelegen Inde corvel acker, te Tilburg, aan Goiaerd, zoon van wijlen Peeter Crillaerts.
26Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Niclaes, zoon van Aert Laureys Aert Lenssen, van een stuk zaailand, gelegen In de schyve (?) by dat goet van der Rydt, te Tilburg, aan Jan, zoon van wijlen Herman Peeter Hermans.
27Beschrijvingen 1-49 > Testament voor schepenen van Tilburg, van Geerit Jan Claes Veldekens en zijn vrouw Cornelia, dochter van wijlen Daniel Jan Reynen, waarbij zij hun na te laten goederen vermaken aan de kinderen van hun dochter Marie, weduwe van Niclaes, zoon van Sebastiaen Peeter Crillaerts.
28Beschrijvingen 1-49 > Akte waarbij schout, schepenen, gezworenen, rekenmeesters en kerk- en heilige-geestmeesters, namens de ingezetenen van Tilburg en Goirle bekend maken dat zij hei- en weiland, gelegen voor dat Tilborchse brouck, by dongen, aen Jacobshoeck, te Tilburg, verkocht hebben aan Jan, zoon van Jan Corneliss. de Ber, om hiermee diverse oorlogslasten te kunnen bekostigen.
29Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Gysbert, zoon van wijlen Jan van den Houtvoert, als man van Magdalena, dochter van wijlen Jan Yeuwaens van den Hoevell, van een vierde deel van een stuk beemd, gelegen aenden veedyck, te Tilburg, aan Gerard, zoon van wijlen Geerit Back.
30Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Oisterwijk, door Laureys en Aleydt, kinderen van wijlen Adriaen Laureys Huyben en Adriana, dochter van wijlen Peter Vannys, v an respectievelijk 2/3 en 1/3 deel van een huis, schop, gronden, erven, twee stukken akkerland en een stuk weideveld, gelegen Int Lock te Berkel, aan Jan, zoon van Jan Ariensz. de Molder.
31Beschrijvingen 1-49 > Akte van overdracht voor van schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Guiliam van Camphen, notaris en procureur voor het gerecht van ’s-Hertogenbosch, als gemachtigde van Theodore Smets, heer in Wolffswinckel, van een jaarlijkse erfcijns van elf carolus gulden uit een huis, brouwerij en brouwgetouw, gronden en akker- en weiland, gelegen aende hoerevoert te Tilburg, aan Hendrik Ruijsch, secretaris te ’s-Hertogenbosch, ten behoeve van Bernhard Le Hardij, wollenlakenverkoper.
32Beschrijvingen 1-49 > Akte van belening door de Raad en Leenhof van Brabant en landen van Overmaze, aan Abraham Cortebrant, notaris en procureur te ’s-Gravenhage, als gemachtigde van Anthoni Glavimans, notaris en procureur te Oisterwijk, en Johan Tabbers, procureur te Tilburg, van een leenhof met een huis, gronden, visserijen, hoven, water en weilanden, genaamd het goed of leenhof ten Dijk, een beemd, genaamd den Legenschoet (?), een weiland, genaamd ’t Block, een stuk, genaamd de Uijthof, alles te Enschot.
33Beschrijvingen 1-49 > Akte waarbij Henrick Adriaens soen en Adriaen Jans soen, leenmannen in Brabant, verklaren dat Lambrecht Millinck, heer tot Waalwijk, enz. 25 morgen land, dat hij in leen houdt van Johan van Hemdepyll, overdraagt aan zijn broer Jan Millinck.
34Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Hilvarenbeek, door Aernt, Jan en Magdaleen, kinderen van wijlen Mathys Jan Jacopss. van Eynde, van een jaarlijkse erfrente van 31 stuivers uit een akker, genaamd den thonis ecker, gelegen ter plaatse genaamd baeschot, te Diessen, aan Peter, zoon van wijlen Amys Anschemss.
35Beschrijvingen 1-49 > Akte van machtiging voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Marie, weduwe van Anthonis Peterss. van Boerden, haar zonen Anthonis, Jan, Cornelis en Peter Willem, zoon van wijlen Thys Jan Thyssoen, als man van Marij, en Pauwels Laureys Snijers zoen, als man van Kathelyn, kinderen van Anthonis Peterss. van Boerden, van Cornelis, zoon van wijlen Peter sBeren, om voor hen de belangen te behartigen m.b.t. een jaarlijkse rente van vijftien karolus gulden, welke rente Anthonis Peterss. van Boerden en Adriaen Adriaen Crillaerts eertijds schuldig waren aan Henrick van der Hommelheze, koster van de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch, maar waarvan Margriet van Haestricht, weduwe van Robbrecht van Malssen, hen had ontheven.
36Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor van schepenen van Oisterwijk, door Jan, zoon van wijlen Engbrecht Goessens, van 2/4 deel van een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge uit een stuk beemd, geheten die horenvoert, gelegen te Moergestel, aan mr. Henrick Zwysen.
37Beschrijvingen 1-49 > Akte van deling voor schepenen van Tilburg en Goirle, van de nagelaten goederen van Jenneke, dochter van wijlen Ghysbrecht Vermee, tussen Marike, dochter van wijlen Ghysbrecht Vermee, Marcelis Aerdtss. van Vessem, als man van Lysbet, Jan, zoon van wijlen Cornelis van den Meerberge, als man van Adriana, en Cornelis Claess. van Ghierle, als man van Katherine, dochters van wijlen Ghysbrecht Vermee, waarbij aan Cornelis van den Meerberge is toebedeeld een stuk land, gelegen in die schyve, een stuk beemd, gelegen aenden ouden dreyboom Int broeck van huesde, alles te Tilburg, een stuk beemd, gelegen Inde vucht byden elsbeempt, te Gilze, een jaarlijkse erfpacht van zeven lopen rogge uit een huis, erf, gronden en toebehoren, gelegen te Goirle en een jaarlijkse erfpacht van een half mud rogge uit een huis, hof, gronden, toebehoren en een stuk land, gelegen aent laer te Tilburg.
38Beschrijvingen 1-49 > Akte van overdracht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Johannus, zoon van wijlen Gysbertus Olisleger, van de helft van een jaarlijkse erfcijns uit een stuk land, genaamd die huysacker, en een daarbij gelegen klein stukje grond, een stuk land, een stuk land, genaamd sciplieze, en een uit een stuk land, genaamd den steltacker, te Tilburg, aan Nycolaus, zoon van wijlen Godefridus Strick.
39Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Gielis, zoon van wijlen Jan Zwagemakers en Joest, zoon van wijlen Jan Leyten, respectievelijk voogd en toeziend voogd van Joest, Willem, Cornelis, Jan, Kathelyn, Marike en Corneliske, kinderen van wijlen Peter Jans Zwagemakers en Anna, dochter van wijlen Jan Leyten, van een weide, gelegen in die schyve, te Tilburg, aan Jacop, zoon van Ghysbrecht de Wagemaker.
40Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Tilburg en Goirle, waarbij Henrick Claeus zoen van Spaendonck aan Adriaen, zoon van wijlen Gherit van Boerden toestemming verleent om een jaarlijkse erfcijns van 30½ stuivers uit een huis, hof, grond en erf, gelegen aan die hoeven te Tilburg, met 22 karolus gulden af te lossen.
41Beschrijvingen 1-49 > Akte van overdracht voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Cornelis, zoon van wijlen Cornelis Peter Mutsarts, van een stuk akkerland, gelegen in die stockhasselt te Tilburg, aan zijn broer Adriaen.
42Beschrijvingen 1-49 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Jan, zoon van Jacob Thomas Michielssoon en zijn vader aan Jan, zoon van wijlen Peeter Henrick Wouters van een jaarlijkse erfcijns van zes carolus gulden uit een stede, bestaande uit een huis, hof, gronden en erven, gelegen aen Abcoven en uit een stede, bestaande uit een huis, hof, schaapskooi, gronden en erven, gelegen aen den Bakertant, te Goirle.
43Beschrijvingen 1-49 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Jan, zoon van wijlen Aerdt Reynbouts zoen aan Niclaeus Mutssaerts, pitantier van de abdij van Tongerlo, ten behoeve van dat godshuis van een jaarlijkse erfcijns van elf carolus gulden uit een huis, hof, schuur, bakhuis, gronden en erven, gelegen ter plaatse genaamd Eynthoven achter den hoevel, te Tilburg.
44Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop door schout, schepenen, gezworenen, rekenmeesters en kerk- en heilige- geestmeesters, mede namens de ingezetenen van Tilburg en Goirle, van een stuk grond van de gemeint, gelegen in het Tilborchse brouck, by dongen aenden Langendyck te Tilburg, aan Steven, zoon van Jan Stevens en de kinderen van Henrick Claes Peeter Aerdts, ieder voor een helft.
45Beschrijvingen 1-49 > Akte voor schepenen van Tilburg en Goirle, waarbij Willem, zoon van wijlen Hessel Janssoon, als voogd van Hessel, Cornelis Marie en Catheryne, kinderen van Joost, zoon van wijlen Hessel Janss., mede namens de toeziend voogd Adriaen, zoon van wijlen Geerit Beykens, belooft te betalen aan Anthonis Jan Adriaens en Peeter, zoon van wijlen Peeter Andriess., dekens van het gilde van Sinte Peeters-altaar in de kerk van Tilburg, een jaarlijkse erfcijns van twee carolus gulden uit een huis, hof, gronden en toebehoren, gelegen aen die heydzyde by de moerstraet, te Tilburg.
46Beschrijvingen 1-49 > Akte van deling voor schepenen van Tilburg en Goirle, van de nagelaten goederen van Gerit Jan Claes Veldekens en Cornelia, dochter van wijlen Cornelis Daniel Jan Reynen, tussen Niclaes, zoon van Jan Denys (Crillaerts, als man van Marie, dochter) van wijlen Geerit Jan Claes Veldekens en weduwe van Niclaes, zoon van Sebastiaen Peter Crillaerts, Jan, zoon van Jan Aelberts, als man van (Jenneke, Jan, zoon van Goiaert Jan) Reynen, als man van Yda, en Dionys, zoon van Dierck die Bie, als man van Joostke, dochters van Gerit (Jan Claes Veldekens) en Cornelia, dochter van wijlen Cornelis Daniel Jan Reynen, en (Jaspar, zoon van Cornelis Joosten en Adriaen, zoon van wijlen Jan Jan) Pauwels van Buerden, respectievelijk als voogd en toeziend voogd van Cornelia, dochter van genoemde Gerit en Cornelia, waarbij aan Jan, zoon van Goiaert Jan Reynen is toebedeeld de oude stede, bestaande uit een huis en varkenskooi met gronden en toebehoren en de helft van een erf, gelegen aen die stochasselt en een zaail
47Beschrijvingen 1-49 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Peeter, zoon van wijlen Cornelis Vendix aan Anthonis, zoon van wijlen Jan Adriaenss. en Peeter, zoon van wijlen Peeter Andriessoone, als dekens van het gilde van het Sinte Peeters-altaar in de kerk van Tilburg, van een jaarlijkse erfcijns van drie carolus gulden en vijftien stuivers uit een weiland, genaamd den Elsen bosch, gelegen te Looven in Tilburg.
48Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Ghysbert, zoon van Cornelis Claessoone van Gierle en Peeter, zoon van wijlen Jan Berys van Oirle, als gemachtigden van Jan Ghysbrechten van Oirle en zijn kinderen Lunurael (?), Jan en Hilleken, van 1/3 deel uit ¼ deel van een korentiende te Goirle, aan Cornelis, zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck.
49Beschrijvingen 1-49 > Akte van verkoop voor schepenen van Oisterwijk, door Marten Jan Theeusz., weduwnaar van Anna, dochter van wijlen Gerit Elyas, en Peter, zoon van Pauwels Peters van Criecken, als man van Oyken, dochter van Dierick Marten Jan Theeusz. en Anna Gerit Elyas, voor henzelf en namens de andere kinderen van Dierick en Anna, van een huis, hof, gronden en toebehoren en erven en land, gelegen ter plaatse genaamd Berckel aen dlock, in de parochie Oisterwijk, aan Jan, zoon van Jan Ariensz. de Molder.
50Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Jan, zoon van wijlen Jan Peetersz. te Tilburg, van een jaarlijkse erfcijns van elf carolus gulden uit een huis, brouwerij met brouwgetouw, gronden, akker- en weiland, gelegen aende horevort, te Tilburg, aan Gerard van den Hovel, priester en beneficiant van de kathedraal van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch, en mr. Johan van Broegel, licentiaat in de rechten en schepen te ’s-Hertogenbosch, als voogden van Maria van den Water, dochter van jonker Johan van den Water en wijlen Maria Thielmans.
51Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Maria van Hedel, abdis, Lijsbeth Angela Dachverlies, priorin, en de senioren en raadszusters van het convent van Sinte Clara te ’s-Hertogenbosch, van een jaarlijkse erfcijns van 100 carolus gulden uit de heerlijkheid, huizen, erven, hoven, drie hoeven land en alle allodiale cijnsgoederen van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, de watermolen te Goirle en ¾ deel in een windkoren- en rosmolen, genaamd de Corvelsche molens, te Tilburg, met het recht van wind en gemaal, aan mr. Franchoijs van Ghestel, presbyter, licentiaat in de rechten, aartsdiaken en kanunnik van de kathedraal van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch.
52Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Balthasar Gysbert Schaepsmeirders en Jan Niclaes Peter Huijberts, als voogd en toeziend voogd van de kinderen van wijlen Huijbert Niclaes Peter Huijben en Willemyna Gysbert Schaepsmeirders, van de onverdeelde helft van een weiland, gelegen opt ven te Tilburg, aan Cornelis Kievits.
53Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg, door Gerit Gerit Maes en Jan Peeter Vrancken, als voogd en toeziend voogd van de zeven kinderen van wijlen Heijltien Cornelis Melis en van Willem Peeter Vrancken, van een weide, gelegen aan den heijcandt te Tilburg, aan Jan Melis.
54Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg en Goirle, door Jan Dirck Huijgen, van een achterhuis en zaailand, gelegen aan den heijcant te Tilburg, aan zijn broer Huijgen Dirck Huijgen.
55Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Peter Hendricx aan Johannes Rynshoven en Hendrick van Ryn, van 200 carolus gulden, onder verband van een huis, schuur, hof en “aengelagh” en diverse stukken wei- en teulland te Enschot.
56Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en Leenhof van Brabant en landen van Overmaze, aan Balthazar Bours, eerste klerk ter griffie van genoemde Raad en Leenhof, als gemachtigde van Gerardus Tabbers, pastoor te Hilvarenbeek, van een leenhof met huizen, grachten, visserijen, hoven, akker- en weilanden, genaamd het goed of leenhof ten Dijk, een beemd, genaamd den Legenschoot, een weiland, genaamd het blok, een stuk land, genaamd den uijthoff, te Enschot.
57Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Abraham Verster, als rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier van Oisterwijk, van een half huis, hof en erf, gelegen aan den oost heijkant, te Tilburg, aan mr. Casper van Breugel ten behoeve van Abraham Verster.
58Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Adriaen, zoon van wijlen Jan Emmen de Canter te Tilburg, van een jaarlijkse erfcijns van vijftien carolus gulden uit 1/3 deel van de helft van een huis, schuur, schop, gronden, hof, boomgaard, zaai- en weiland, gelegen aende Rijth ende Schijve bij het hagelcruijs te Tilburg, aan Seberden Janss. de Raet.
59Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Wouter, zoon van wijlen Adriaen Francken te Tilburg van een jaarlijkse erfcijns van tien carolus gulden, uit een huis, hof en “aengelach”, gelegen ter plaatse genaamd t’heurke te Tilburg, aan Anneke van Wamel, huisvrouw van Peeter Janss. van Wolffswinckel.
60Beschrijvingen 50-99 > Beschikking van de Raad van Brabant op een verzoek van Peter, zoon van wijlen Adriaen Corstiaens van Baertwijck om 300 gulden te lichten voor reparaties van een huis en schuur, gelegen aenden heuvel te Tilburg.
61Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Johanna Maria, dochter van Jan Marcelisse, van de helft van een schepenschuldbrief van 200 gulden, staande ten laste van Jacob Frans Crillaerts, aan Margariet Crillaerts.
62Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Ivo Huijberts van de Silver en Norbertus Adriaan Segers, als voogd en toeziend voogd van Maria, Digna en Antonetta Soffers, aan Arnoldus van Loon, notaris te Tilburg, van 500 carolus gulden, onder verband van 1/10 van 3/8 deel van de Heikantse korenwindmolen te Tilburg en eenzelfde deel in de korenwindmolen te Goirle en in de molenwerff met de rechten van het gemaal.
63Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Jan Cornelis Soffarts te Goirle van een erfcijns van vijf carolus gulden uit een akker teulland, genaamd Cuijperkens acker, gelegen bij de kerk te Goirle en uit een huis en hof, gelegen tegenover de kerk te Goirle, aan Johan van der Vliert, als blokmeester van het armenblok van thinthamereijnde.
64Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht voor heemraden van Sprang, door de kinderen van Handrik Antonise Oerlemans, van de helft van een “weijdrieske”, gelegen in de Oude straet te Sprang, aan Jenneke en Arien van Beest.
65Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Bartholomeus en Denys Heycants en Anthony Verreyck, secretaris te Tilburg, aan Gillis van Haerlem en Herman van Luinen, als regenten van het Weeshuis te ’s-Hertogenbosch, van 1500 carolus gulden.
66Beschrijvingen 50-99 > Paspoort/verklaring afgegeven door het dorpsbestuur van Verrecourt ?????
67Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Carel van den Campe, drossaard van het graafschap Megen, als gemachtigde van Anthonis, banderheer van Grobendoncx, Wezemaele, heer van Heijst enz., ridder van de Orde van Sint Jacob, van de Raad van Oorlog, kolonel van een regiment Walen en gouverneur van Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch, van een jaarlijkse erfcijns van 100 carolus gulden uit de heerlijkheid en huizen van Tilburg en Goirle, erven, hoven, drie hoeven land en alle allodiale cijnsgoederen, uit de watermolen te Goirle en uit ¾ deel in een korenwindmolen en rosmolen, genaamd de Corvelse molens, te Tilburg, aan Gerlingh Ruijs ten behoeve van het convent van Sinte Clara te ’s-Hertogenbosch.
68Beschrijvingen 50-99 > Beschikking van de Raad van Brabant op een verzoek van Adriaen Hoosmans, schepen, en Peeter van Gils, secretaris, van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, als door schepenen van Tilburg en Goirle aangestelde curatoren van de nagelaten goederen van Lambert van Geffen, t.b.v. Cornelia dochter van Dirck Pieterss., als moeder en voogdes van haar drie kinderen verwekt door Aert Lambertss. van Geffen, erfgenamen van hun grootvader Lambert van Geffen, aangaande de afhandeling van de nalatenschap van laatstgenoemde.
69Beschrijvingen 50-99 > Doctorsbul van Antonius Joannnes de Cottignies uit Princenhage.
70Beschrijvingen 50-99 > Akte van deling voor schepenen van Tilburg en Goirle, tussen Wouter, zoon van wijlen Wouter Willem Jacobs, Jan, zoon van wijlen Cornelis Cornelis Daniels, weduwnaar van Willemke, dochter van wijlen Wouter Willem Jacobs, en Cornelis van Grevenbrouck Janssone, als man van Engele, dochter van wijlen Wouter Willem Jacobs, enerzijds, van de nagelaten goderen van Wouter Willem Jacobs en Anna, dochter van Wouter van Eygen, van hun tante Lyske, weduwe van Anthonis Dionys Meynaerts en van hun zuster Lyske, waarbij aan Wouter Wouter Willem jacobs is toebedeeld twee stukken beemd, gelegen terplatse genaamd achter mall, de helft van twee stukken beemd, resp. gelegen aen die blootbeempden en inden brant aenden ghilzen dyck, binnen den Lande van Breda, de helft in de nieuwe stede, bestaande uit huizen, hoven, twee schuren en brouwhuis en een huisje, genaamd molen huysken en weilanden, gelegen te Corvel, akkerland, geheten die moelenbocht, land, geheten den werfft, gelegen inde schyve, een akker, gehe
71Beschrijvingen 50-99 > Akte waarbij Philips, koning van Castillien, enz. aan schepenen van Tilburg richtlijnen verstrekt over hoe te procederen contra Pauwels Jan Adriaenss. van Esch die Henrick Couwenberchs een vuistslag heeft gegeven.
72Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht voor schepenen van Tilburg en Goirle door Johan van de Velde, schout te Geldrop, als gemachtigde van heer en mr. Baltasar Cruyt, proost, zuster Barbara Ortinx, priorin, zuster Maria Nelst, sub-priorin, en zuster Cecilia Wouters, “procuratersse”, van het klooster, genaamd Sinte Catarinendael te Breda, van een jaarlijkse erfrente van 30 gulden uit diverse goederen, gelegen aenden Berckdyck, te Tilburg, dat Peter Mutssarts ten behoeve van Catarina, dochter van Willem Cornelis Horevoirts in 1633 gekocht had van Ja, zoon van Gerit Gerit Brock, aan Adriana, dochter van Peter Jan Mutssarts, begijntje te ’s-Hertogenbosch.
73Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch door Jan, zoon van Gerart Brocken te Tilburg, als man van Jenneke, dochter van Aert Janss. de Bont, aan Peeter Janss. Mutsarts ten behoeve van Catharina, dochter van Willem Horevoorts, van een jaarlijkse erfcijns van 30 carolus gulden uit een huis, schuur, hof en erven, gelegen op Berckdijck, te Tilburg.
74Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor Simon van Stockum, notaris te ‘s-Hertogenbosch door Marten Adriaen Martens de jonge en zijn broer Jan, beiden te Tilburg, aan Jacobus Huijgermans, koopman te ’s-Hertogenbosch, van fl. 300,-, vanwege geleverde koopmanswaren.
75Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor schepenen van ’s-Hertogenbosch door Marten Adriaens de jonge te Tilburg aan Jacob Huijgermans, koopman te ’s-Hertogenbosch, van resep. 24 en 400 carolus gulden
76Beschrijvingen 50-99 > Akte van verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch door Adriaen, zoon van wijlen Marten Ariens te Tilburg aan Anneke van Wamel ten behoeve van haar man Peeter Janssen van Wolffswinckel, van een jaarlijkse erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers uit een akkerland, gelegen aende Rijt, te Tilburg.
77Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor heemraden van Besoijen door Mauritius de Wolff te Tilburg aan Geertruyt Oirlemans te Sprang, van 400 carolus gulden, vanwege geleend geld, onder hypothecair verband van hooi- of weiland, gelegen over d’oude straet, te Besoijen.
78Beschrijvingen 50-99 > Akte van schuldbekentenis voor heemraden van Besoijen door Mauritius de Wolff te Tilburg aan Geertruyt Oirlemans te Sprang, van 500 gulden, vanwege geleend geld, onder hypothecair verband van hooi- of weiland, gelegen over d’oude straet, te Besoijen.
79Beschrijvingen 50-99 > Vidimus, waarin schepenen van ’s-Hertogenbosch verklaren gezien en gelezen te hebben een brief d.d. 17 november 1387, afgegeven door Johanna, hertogin van Brabant, waarin zij voor 4000 aude Vrancrijcschen schilden de dorpen Tilburg, Goirle en Drunen met toebehoren en de tol tot Loon op Zand (Venloen) verpandt aan Pauwels van Haestrecht en zijn nakomelingen.
80Beschrijvingen 50-99 > Akte waarbij de Staten van Brabant aan de erfgenamen van Hubrecht van Malsen, pandheer van Tilburg, toestemming verleent tot verkoop van de heerlijkheden Tilburg en Goirle, Drunen en de tol van Loon op Zand.
81Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening (verleijbrief) door het Souverein Leenhof van Brabant te Brussel van vrouwe Maria van Malsen, dochter van wijlen heer Huijbrechts van Malsen, heer van Tilburg en Goirle, echtgenote van Anthonis Baenderheer van Grobbendonck etc. als opvolger (naeste leenvolgersse) van haar overleden broer, jonkheer Adriaen van Malsen wordt zij beleend met de heerlijkheden Tilburg en Goirle met jurisdictie en toebehoren.
82Beschrijvingen 50-99 > Mandement van daagceele (dagvaarding) van de Raad en Leenhof van Brabant en Landen van Overmaze voor Gijsbert van Steenbergen, graaf van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle etc. hem met uitsluiting van drossaard en regenten van deze plaatsen alleen bevoegd verklarend tot de begeving van alle opengevallen ambten en bedieningen; met relaas van beteekening aan drossaard en schepenen door de deurwaarder van de Raad.
83Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening (verleijbrief) van jonkheer Huybert van Malsen, heer van Tilburg, zoon van wijlen jonkheer Karel van Malsen, heer van Tilborch ende Onsenoirt door het Leenhof van Brabant te Brussel met de dorpen en heerlijkheden van Tilburg en Goirle met jurisdictie en toebehoren.
84Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht van de aartshertogen Albert en Isabella Clara Eugenia, Infante van Spanje, van de heerlijkheden van Tilburg en Goirle, Drunen en de tol van Loon op Zand met bijbehorende rechten aan Adriaan van Malsen
85Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening van jonkheer Adriaen van Malsen, heer van Tilburg en Goirle, zoon van wijlen Hubrecht van Malsen, door het Leenhof van Brabant te Brussel met de heerlijkheid van Tilburg en Goirle met jurisdictie en toebehoren.
86Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en Leenhof van Brabant en Lande van Overmaze te 's-Gravenhage van Maria van Malsen, echtgenote van Anthonis, baanderheer van Grobbendonck etc. als opvolger (naeste leenvolgersse) van haar overleden broer, jonkheer Adriaen van Malsen wordt zij beleend met de heerlijkheden Tilburg en Goirle met jurisdictie en toebehoren.
87Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en Leenhof van Brabant van Maria van Malsen, gravin douairière van Anthonis, baanderheer van Grobbendonck etc., met de heerlijkheid Tilburg en Goirle met jurisdictie en toebehoren.
88Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en Leenhof van Brabant van Charles, graaf van Grobbendonck etc., met de heerlijkheid Tilburg en Goirle met alle bijbehorende rechten.
89Beschrijvingen 50-99 > Overeenkomst, gepasseerd voor de Raad en Leenhof van Brabant, tussen Charles Hubert Augustijn, graaf van Grobbendonck etc., en Willem, prins van Hessen Cassel, met de heerlijkheid Tilburg en Goirle met bijbehorende goederen en rechten.
90Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en Leenhof van Brabant van Lanceloth, graaf van Grobbendonck etc., met de heerlijkheid Tilburg en Goirle met alle bijbehorende rechten.
91Beschrijvingen 50-99 > Overeenkomst, gepasseerd voor de Raad en Leenhof van Brabant en de Landen van Overmaze, tussen de landgraaf van Hessen en Gijsbertus Steenbergensis, graaf van Hogendorp etc, voor de verkoop van de heerlijkheid Tilburg en Goirle met alle bijbehorende goederen en rechten.
92Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en het Leenhof van Brabant en Landen van Overmaze, van Gijsbertus Steenbergensis, graaf van Hogendorp etc., met de heerlijkheid Tilburg en Goirle met toebehoren.
93Beschrijvingen 50-99 > Akte van belening door de Raad en het leenhof van Brabant en Landen van Overmaze, van Jacoba Soetje Broenken, douairière van Gijsbertus Steenbergensis, graaf van Hogendorp etc., en haar zoon Diderik Johan, graaf van Hogendorp, etc. met de heerlijkheid Tilburg en Goirle met toebehoren.
94Beschrijvingen 50-99 > Akte waarbij de Raad en het Leenhof van Brabant aan Diderik Johan, graaf van Hogendorp en Hofwegen, heer van Tilburg en Goirle, toestemming verleent om bij testament over zijn leengoederen te mogen beschikken.
95Beschrijvingen 50-99 > Akte waarbij Philips, hertog van Brabant, aan Pauwels van Haestrecht, heer van Tilburg en Goirle, het recht geeft om zeven schepenen aan te stellen met dezelfde bevoegdheden als de schepenen van ’s-Hertogenbosch.
96Beschrijvingen 50-99 > Akte waarbij de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden aan Lanceloth, graaf van Grobbendonck octrooi verlenen om een wind- en volmolen op te richten.
97Beschrijvingen 50-99 > Akte waarbij de Raad en het Leenhof van Brabant aan Hendrik Weeber, breukmeester van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, volmacht verleent om het recht executoriael generael toe te passen tegen overtreders.
98Beschrijvingen 50-99 > Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van Hilvarenbeek, door Matheus Nieuwkercke, als gemachtigde van Hendrik van Dijck, aan Wilhem, landgraaf van Hessen etc., van den Molendijck met de daarop staande bomen, gelegen te Hilvarenbeek.
99Beschrijvingen 50-99 > Octrooi van keizer Karel voor Margriete van Haestrecht om, door tussenkomst van een procureur, aan haar zoon Adriaen van Malsen haar rechten op het dorp, de goederen en heerlijkheid van Tilburg en Goirle, over te dragen.
100Beschrijvingen 100-149 > Akte waarbij de Raad en het Leenhof van Brabant een hypothecaire akte van 18.000 gulden inschrijven in het leenregister, welk bedrag door Leonard Vermeulen geleend is aan Wilhem, graaf van Hessen, heer van Tilburg etc.
101Beschrijvingen 100-149 > Akte waarbij de Raad van Brabant opdracht geeft aan schout, schepenen en gezworenen van Tilburg en Goirle om twee akten van transport op te stellen ten behoeve van Huybrecht van Malsen, van twee percelen, die zijn vader Charles van Malsen in 1577 uit de gemeint heeft gekocht.
102Beschrijvingen 100-149 > Octrooi van koning Philips II voor de ingezetenen van Heukelom in de vrijheid van Oisterwijk om 200 bunder van hun gemeint te mogen verkopen om zo de zware oorlogslasten te verlichten.
103Beschrijvingen 100-149 > Akte waarbij de Raad van Brabant aan de gezworenen en ingezetenen van Heukelom toestemming verleent om de boete voor het wederrechterlijk gebruik van de gemeint te mogen verhogen van vijf schellingen naar tien stuivers.
104Beschrijvingen 100-149 > Akte van deling tussen Matheeus, zoon van wijlen Adriaen Embrechts de Greve, en Engelken, dochter van wijlen Gregoris van Eerssel, enerzijds, en Marcus, zoon van wijlen Jan van der Heijden en Mariken, dochter van wijlen Adriaen Embrechts de Greve, en Engelken, dochter van wijlen Gregoris van Eerssel, van diverse renten en pachten uit onderpanden te Berkel, Udenhout, Middelbeers, Oostelbeers en Heukelom.
105Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
106Beschrijvingen 100-149 > Akte waarbij Jan van den Eynden, zoon van Jan van den Eynden, twee stukken land, waarvan het één is genaamd tspoer, beiden gelegen te Berkel, uitgeeft aan Jan van den Ham, zoon van wijlen Herman van den Ham, tegen een jaarlijkse erfpacht van negen lopen rogge.
107Beschrijvingen 100-149 > Akte waarbij Jan van den Ham, zoon van wijlen Herman van den Ham, verklaart van Jan van den Eynden, zoon van Jan van den Eynden, twee stukken land, waarvan het één is genaamd tspoer, beiden gelegen te Berkel, in uitgifte verkregen te hebben tegen een jaarlijkse erfpacht van negen lopen rogge.
108Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop voor schepenen van 's-Hertogenbosch door Johannes zoon van wijlen Herman vanden Ham aan Engbertus vanden Yvelaer van een stuk land in Berkel.
109Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
110Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
111Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
112Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
113Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
114Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
115Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven.
116Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
117Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
118Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop voor schepenen van 's-Hertogenbosch, door Nycholaus van Oerle, aan Jordaen, deken van Rosmalen, van 1/7 deel in een pacht van 20 lopen rogge.
119Beschrijvingen 100-149 > Nog niet beschreven. Latijn.
120Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop door Peter, zoon van Adriaen Janssoon van Roij, aan Willemken, weduwe van Marten Dierixen, van een jaarlijkse erfcijns van zeven gulden uit een stuk erf, gelegen ter plaatse genaamd Huijckelom inde Langhvennen.
121Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop bij executie door Aelbert Willemssen, vorster te Oisterwijk, aan de Predikheren van ’s-Hertogenbosch, van een erfpacht van twee mud rogge en zes “lopen” uit een stukken land te Enschot en een beemd in Westtilborch.
122Beschrijvingen 100-149 > Brief uit Rome. Latijnse akte.
123Beschrijvingen 100-149 > Akte van toestemming van Lodewijk de Bourbon, als prins-bisschop van Luik, aan de kerkmeesters van de kapel van Enschot tot verkoop van roerende en onroerende goederen tot een waarde van vier schepel fijne tarwe ter dekking van de kosten voor de verbouwing en uitbreiding van de kapel en toren, de verplaatsing van de doopvont alsmede voor de herwijding van de kapel als de werkzaamheden beëindigd zijn, 3 maart 1463. Met transcriptie.
124Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop door schout, schepenen, gezworenen, rekenmeesters, kerkmeesters en heilige-geestmeesters, mede namens de ingezetenen van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, aan ………, zoon van wijlen Geerit Adriaen Geerit Meeus, van een stuk erf of gronden, gelegen ter plaatse geheten voor dat Tilborchse crenck by Dongen aenden cleynen ioerstbosch (?), te Tilburg, om oorlogslasten te kunnen betalen.
125Beschrijvingen 100-149 > Ordonnantie van de aartshertogen op het rekest van Huijbrecht van Malsen, heer van Tilburg en Goirle, en de schout en schepenen aldaar, dat zij in de door hen te voeren processen uit eigen naam moeten doen en niet uit naam van de gezamenlijke ingezetenen.
126Beschrijvingen 100-149 > Beschikking van de Raad van de Aartshertogen op het rekest d.d. 28 juli 1613 door Bartholomeus Janssen (?) van Tulden te Tilburg om de zaak over een rekening in handen te stellen van neutrale personen.
127Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop door schout, schepenen, gezworenen, rekenmeesters, kerkmeesters, heilige-geestmeesters, mede namens de ingezetenen van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, aan Matheeus, zoon van Aert Matheeus sBreijnen (?) van een stuk erf of heidegronden , gelegen aen dat Laer, te Tilburg, om daarmee oorlogslasten te kunnen betalen.
128Beschrijvingen 100-149 > Uitspraak van de Raad van de Aartshertogen inzake het proces tussen de gezworenen en regeerders van Tilburg en Goirle contra de schepenen en regeerders van Dongen vanwege de afpanding van de paarden en beesten van Cornelis Janssen de Haen.
129Beschrijvingen 100-149 > Akte waarbij de Raad van Brabant het vonnis d.d. 11 oktober 1612 inzake het proces tussen de gezworenen en regeerders van Tilburg en Goirle contra de schepenen en regeerders van Dongen vanwege de afpanding van de paarden en beesten van Cornelis Janssen de Haen opt nieuwe huijs van Lichtenberch, bekrachtigd.
130Beschrijvingen 100-149 > Uitspraak van de Raad van Brabant over de bevoegdheden van Adriaen Bernage, drossaard te Tilburg, om dorpszaken aangaande de heerlijkheid van Tilburg en Goirle al dan niet af te mogen handelen en over de betalingen daarvoor.
131Beschrijvingen 100-149 > Akte van aanstelling van Jean du Perron als onderwijzer in de Franse taal, principes van het Latijn, schrijven, cijferen en geografie, met diverse voorwaarden.
132Beschrijvingen 100-149 > Bekendmaking door schout, gezworenen, kerkmeesters, heilige-geestmeesters en een deel van de “goede mannen” van Tilburg en Goirle, dat er geen gemeentegronden, die in 1329 van hertog Jan van Brabant waren verkregen, zonder toesteming van de personen die buiten de heerlijkheid wonen en die mede gerechtigd zijn, verkocht of verhuurd mogen worden, dit naar aanleiding van een onlangs ghevoerd proces contra Willem Nouwen uit Hilvarenbeek.
133Beschrijvingen 100-149 > Akte van leenverheffing door het Leenhof van Brabant van de rechten die het dorp Tilburg verkregen heeft van jonker Pauwels van Haestrecht in de tol van Loon op Zand, met de heerlijkheden Drunen, Tilburg en Goirle.
134Beschrijvingen 100-149 > Bevestiging van een vonnis van de Raad van Brabant door Albert en Clara Eugenia infante van Spanje in een kwestie tussen de bestuurders van Tilburg en die van Dongen.
135Beschrijvingen 100-149 > Akte van verkoop door schout, schepenen, gezworenen, rekenmeesters, kerkmeesters en heilige-geestmeesters, mede namens de ingezetenen van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, aan Anthonis Laureijs Jan Berthouts, van een stuk erf of gronden, gelegen buyten den Berckdyck, te Tilburg, om oorlogslasten te kunnen betalen.
136Beschrijvingen 100-149 > Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van Hilvarenbeek, door Wouter, zoon van wijlen Peter Wouter Bax, van de helft van een jaarlijkse erfrente van 40 stuivers uit een stuk beemd, gelegen ter plaatse geheten die Overdongen te Baarschot.
137Beschrijvingen 100-149 > Uitspraak door Albert en Isabel, aartshertogen van Oostenrijk, over de voortgang van het proces tusschen schout, schepenen en regeerders van Hilvarenbeek en schout, schepenen en regeerders van Tilburg, voortvloeiend uit een vonnis d.d. 5 maart 1612.
138Beschrijvingen 100-149 > Uitspraak van de Raad van Brabant inzake het proces tussen schout, schepenen, gezworenen en ingezetenen van Hilvarenbeek en baron van Duffel en Leeffdael, als heer van Hilvarenbeek, en schout, schepenen en regeerders van Tilburg, met betrekking tot het verkopen, uitgeven en verhuren van moer-, heide- en turfvelden op de gemeint.
139Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Adriaen van de Kerckhoff, borgemeester te Tilburg, voor hemzelf en als gemachtigde van Hendrick Verschuren, drossaard, Jacobus van der Burcht, Ego de Witt, Johan van de Sande, Adriaen …….. en Johan van Ophuijsen, schepenen, Huijbertus de Roij, Balthasar Schapsmeerder, …… Wijtens, Peeter Beris, Wouter Keijsers, Adriaen van Eethen, Jan Molengraeff, Anthonij Stakenborch, Bartel Jan van Oerle, Jan Wijtens, P. de Roij, Adriaen Verschuren, Cornelis Moeth, Peter Gijsbrechts Berhot, Cornelis Soffarts en Dionijs Colen, gegoede mannen en ingezetenen van de heerlijkheid Tilburg, aan Maria van der Linden te ’s-Hertogenbosch, van 1000 karolus gulden
140Beschrijvingen 100-149 > Akte van machtiging, gepasseerd voor schepenen van Herentals, door meester Gommar Lodewijcx van Jan Janssens van Vaerlen te Moergestel om voor hem een stuk beemd, genaamd Den Langenbempt en een daarachter gelegen weide, genaamd het Leegh Werffken, te verkopen.
141Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Cornelis van Oerle, borgemeester van Tilburg, als gemachtigde van drossaard, oud borgemeesters en geërfden van de heerlijkheid Tilburg, aan Catharina van Emmerick, van 1000 karolus gulden.
142Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Anthonij Staeckenburch, borgemeester van Tilburg, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen, borgemeesters, oud borgemeesters en geërfden van de heerlijkheid Tilburg, aan Johan Louis van Cattenburgh, namens de kinderen van wijlen Philips van Beugen, in zijn leven koopman van wijnen te ’s-Hertogenbosch, van 2000 karolus gulden.
143Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Cornelis Colen, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen, regeerders, borgemeesters, oud borgemeesters en geërfden van de heerlijkheid Tilburg, aan Johannes van Reckaert te Sint-Michielsgestel van 1500 karolus gulden.
144Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Adriaen Mutsarts, borgemeester, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen, regeerders, borgemeesters, oud borgemeesters en geërfden van de heerlijkheid Tilburg, aan Gerardus van den Eeckart te Sint-Michielsgestel van 2000 karolus gulden.
145Beschrijvingen 100-149 > Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Dirck, zoon van Raes van Grevenbroeck, aan Marcelis van Casteren, zoon van Gerart van Casteren, van een jaarlijkse erfcijns van 24 karolus gulden.
146Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Johan van de Sande, borgemeester, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen en de meest gekwalificeerde ingezeten, representerende het Corpus der gemeijnte van Tilburg, aan Jacob de Bije, notaris en procureur te ’s-Hertogenbosch, namens Johan van Heusden, voogd van Cornelia, minderjarige dochter van Francoijs Sonnemans, van 2500 karolus gulden.
147Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Adriaen van de Kerkhoff, borgemeester, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen en geërfden van de heerlijkheid Tilburg, aan Huijbert Kuijsten, namens Goijartien van den Ancker, weduwe van Bernard Lehardij, van 1000 karolus gulden.
148Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Cornelis Colen, borgemeester, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen, borgemeesters, oud borgemeesters en geërfden van de heerlijkheid Tilburg, aan mr. Reijnerus van Beughen, voor zichzelf en namens zijn zuster en broers, van 1500 karolus gulden.
149Beschrijvingen 100-149 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Adriaan Bernagie, drossaard, en Johan de Jongh, secretaris, beiden te Tilburg, namens de regenten van de heerlijkheid Tilburg, aan mr. Petrus Nagelmakers, namens Anna Bosch, weduwe van Pieter van den Endepoel, van 1000 karolus gulden,
150Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Johan Kreijssers, oud borgemeester, voor zichzelf en als gemachtigde van drossaard, schepenen, borgemeesters, oud borgemeesters en de meest gekwalificeerde ingezetenen van de heerlijkheid Tilburg, aan Francis van Blotenburch, namens Emmerentia van Roij, weduwe van mr. Johan van Ravesteijn, in zijn leven advocaat te ’s-Hertogenbosch, van 2000 karolus gulden.
151Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Peeter Adriaensz. van Ghilze en Cornelis Henricxz. van Heijst, borgemeester te Tilburg, aan Balthasar Dockers, koopman van wollen lakens, van een jaarlijkse erfcijns van 31 karolus gulden en 5 stuivers uit een stuk beemd, gelegen ter plaatse genaamd Achtermall, en een stuk weiland, gelegen ter plaatse geheten int Reeckven, alles te Tilburg.
152Beschrijvingen 150-199 > Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Peter Verharen te ’s-Hertogenbosch aan zijn dochter Bernardina Verharen van een bedrag van 400 gulden, dat het corpus van Tilburg nog aan hem tegoed is uit een totale schuld van 3000 gulden.
153Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door schout, schepenen en borgemeesters van de heerlijkheid Tilburg, mede namens de afgevaardigden van de herdgangen, de geërfden en gegoede mannen, aan Raes, zoon van …….. van Grevenbroeck, schout te Loon op Zand, van een jaarlijkse erfcijns van 24 karolus gulden.
154Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Adriaen Bernagie, drossaard, en Ego de Wits, oud-borgemeester van de heerlijkheid Tilburg, als gemachtigden van schepenen, borgemeesters en geërfden, aan Willem Vos, notaris en stadsklerk te ’s-Hertogenbosch, van 2000 karolus gulden.
155Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Johan Cornelis Somers, oud borgemeester van de heerlijkheid Tilburg, als gemachtigde van drossaard, schepenen en geërfden, aan mr. Peeter van de Sande, licentiaet in de rechten, van 2700 karolus gulden.
156Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Dirck Otterinck, schepen, en Antonij Vereijck, secretaris van de heerlijkheid Tilburg, voor henzelf en als gemachtigden van schepenen, borgemeesters en de meest vooraanstaande ingezetenen van de heerlijkheid, aan Maria van der Linden te ’s-Hertogenbosch, van 1500 karolus gulden.
157Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door Adriaen Bernagie, drossaard en Ego de Wits, oud borgemeester van de heerlijkheid Tilburg, als gemachtigden van schepenen, borgemeesters en geërfden aan Adriaen Bernagie, drossaard van de heerlijkheid Tilburg, van 2000 karolus gulden.
158Beschrijvingen 150-199 > Akte van overdracht door Adriaen Goyert Jan Goyerts, weduwnaar van Jenneken Heijliger Mutsaerts, erfgename van Adriana Heijliger Mutsaerts, aan Jan Servaes Moonen en Adriaen van den Kerckhoff, provisoren van de Tafel van de Heilige-Geest, van een perceel zaailand, gelegen ter plaatse genaamd de Avent Braecken, te Tilburg.
159Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Bastiaen, Goijaert en Henderina, kinderen van wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens en Adriana Laureijs Spijckers, Adriaen Janssen de Beut (?), als man van Niclaes, dochter van wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens en genoemde Adriana, Peter Bastiaen Smittens en Jan Wijtens, als voogd en toeziend voogd van Cornelis en Maria, kinderen van wijlen Corstiaen Bastiaen Smittens en Adriana Laureijs Spijckers, voor de helft, en Hendrick, zoon van wijlen Hubert Wouters, en Niclaes, dochter van wijlen Hendrick Laureijs Spijckers, Gerit, zoon van Jan Anthonis, en Maria, weduwe van Herman Peter Hermans van Leijssen, voor de andere helft, erfgenamen van Jan Hendrick Spijckers, aan Anthoni Mutsaerts en Jan Servaes Moonen, provisoren van de Tafel van de Heilige-Geest te Tilburg, van een perceel akkerland, gelegen aende Hasselt In de sloprijt, te Tilburg.
160Beschrijvingen 150-199 > Akte van overdracht door Denis en Adriaen, zonen van wijlen Jan Meeus Momboirs, erfgenamen van hun zuster Geertruijt, aan Anthonij Adriaen Mutsaerts, oud schepen, en Jan Servaes Moonen, provisoren van de Tafel van de Heilige-Geest, van een perceel zaailand, gelegen ter plaatse genaamd den Heijcant, te Tilburg.
161Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Schout, schepenen enz. van Tilburg en Goirle, aan Cornelis Cornelis Peter Mutsaers van een stuk erf, gelegen voor dat Tilborgsse Brouck bij Dongen, om de zware oorlogslasten te kunnen betalen.
162Beschrijvingen 150-199 > Uitspraak door de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage over de te leveren geldelijke bijdrage voor het casseijen van straten door ingezetenen van aangrenzende percelen.
163Beschrijvingen 150-199 > Octrooi waarbij Philips, koning van Castilië, aan borgemeesters, schepenen, heilige-geestmeesters, kerkmeesters en de gezamenlijke ingezetenen van de heerlijkheid Tilburg toestemming verleent om 200 bundere gemeentegrond te mogen verkopen om met de opbrengst de kerk van Tilburg te mogen restaureren, die door het krijgsvolk is afgebrand.
164Beschrijvingen 150-199 > Octrooi door het Departementaal Bestuur van Breda voor het gemeentebestuur van Tilburg, om naast de zaterdagse weekmarkt een woensdagse weekmarkt te mogen houden.
165Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Jan, zoon van wijlen Adriaen Janss., molenaar te Tilburg, aan Daniel Goijarts van den Graft, ten behoeve van Adriaen van Meerwijck, van een jaarlijkse erfcijns van 27 karolus gulden uit een stuk weiland, gelegen ontrent den Corvelschen rosmolen en uit een huis, hof, gronden en erven, gelegen ter plaatse geheten Corvel, te Tilburg.
166Beschrijvingen 150-199 > Akte waarbij Adriaen, zoon van Jan Adriaen Janszoon, molenaar, gehuwd met Ida, dochter van Jan Beris van Oerle, voor de betaling van een jaarlijkse erfcijns van 27 karolus gulden uit een weiland, gelegen omtrent de corvelsche rosmolen te Tilburg, een stuk zaailand, geheten de Groenvelden, een beemd, gelegen inde Nieuwvelden, ter plaatse genaamd het Voorbroeck, een stuk land, gelegen inde Groote Heijningen en een stuk zaailand, genaamd den Steltacker, gelegen inde Corvelsche Ackeren, alles te Tilburg, tot onderpand stelt.
167Beschrijvingen 150-199 > Akte van verpachting door jonkheer Reijnolt van Brederode, heer van Kloetingen, Vossholm, Asten enz., en Elizabeth van Hunnenborch, weduwe van Jan van Bracht, aan Jan Adriaenszoen, molenaar, van een wind- en rosmolen met huis en erven, gelegen ter plaatse genaamd Velthoven, te Tilburg, voor een periode van acht jaar.
168Beschrijvingen 150-199 > Akte van overdracht door de abt van het contvent van Tongerlo aan Bertout Bac van Tilborch van een beemd, genaamd de crat, gelegen in qualem de brouc, te Tilburg.
169Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Bertholdus Back en Theodoricus die Rover, aan Cornelis van Bruheze, van een erfcijns van 31 rijnsgulden, te betalen op het feest van Sint Jan Baptist, uit een hoeve van Bertholdus Back in Tilburg en een hoeve van Theodoricus de Rover in Udenhout inden winckel.
170Beschrijvingen 150-199 > Akten betreffende de fundatie enz. van een Maria en Catharina altaar in de kerk van Westilborch door Arnoldus, gezegd Bertolt Back.
171Beschrijvingen 150-199 > Akten betreffende de fundatie enz. van een Maria en Catharina altaar in de kerk van Westilborch door Arnoldus, gezegd Bertolt Back.
172Beschrijvingen 150-199 > Akten betreffende de fundatie enz. van een Maria en Catharina altaar in de kerk van Westilborch door Arnoldus, gezegd Bertolt Back.
173Beschrijvingen 150-199 > Akten betreffende de fundatie enz. van een Maria en Catharina altaar in de kerk van Westilborch door Arnoldus, gezegd Bertolt Back.
174Beschrijvingen 150-199 > Bul van paus Eugenius IIII, aangaande de fundatie van een Maria en Catharina altaar in de kerk van Westilborch.
175Beschrijvingen 150-199 > Akte betreffende tienden te Goirle. O.a. vermelding van Arnoldus dicto Bertout Bac.
176Beschrijvingen 150-199 > Akte m.b.t. Oisterwijk.
177Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Daniel, zoon van wijlen Willem van Grieten, als man van Geertrudis, dochter Willem Reykens, aan Gerardus Bac van een weiland, gelegen ter plaatse genaamd tbroec in de parochie van Tilburg.
178aBeschrijvingen 150-199 > Akte betreffende het Maria en Catharina altaar in de kerk van Tilburg.
178bBeschrijvingen 150-199 > Akte betreffende het Maria en Catharina altaar in de kerk van Tilburg.
178cBeschrijvingen 150-199 > Akte betreffende het Maria en Catharina altaar in de kerk van Tilburg.
179Beschrijvingen 150-199 > Notariële akte betreffende het Maria en Catharina altaar in de kerk van Tilburg.
180Beschrijvingen 150-199 > Akte van uitgifte door heer Florys, zoon van wijlen Ghysbrecht Florys, priester en rector van het O.L.V altaar Sinte Kathelinen in de kerk van Tilburg, van een jaarlijkse erfcijns van 6½ ouden groten, uit een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg.
181Beschrijvingen 150-199 > Overdrachtsakten van een jaarlijkse erfcijns van 37 carolus gulden en 10 stuivers uit een hoeve, gelegen ter plaatse genaamd tbroeck aen bacxdijck te Tilburg, uit een windmolen, gelegen ter plaatse genaamd kerckhoven te Oisterwijk, en uit een watermolen met toebehoren, alles toebehoord hebbende aan Reijner van Breederoode, heer van Kloetingen.
182Beschrijvingen 150-199 > Overdrachtsakten van een jaarlijkse erfcijns van 37 carolus gulden en 10 stuivers uit een hoeve, gelegen ter plaatse genaamd tbroeck aen bacxdijck te Tilburg, uit een windmolen, gelegen ter plaatse genaamd kerckhoven te Oisterwijk, en uit een watermolen met toebehoren, alles toebehoord hebbende aan Reijner van Breederoode, heer van Kloetingen.
183Beschrijvingen 150-199 > Overdrachtsakten van een jaarlijkse erfcijns van 37 carolus gulden en 10 stuivers uit een hoeve, gelegen ter plaatse genaamd tbroeck aen bacxdijck te Tilburg, uit een windmolen, gelegen ter plaatse genaamd kerckhoven te Oisterwijk, en uit een watermolen met toebehoren, alles toebehoord hebbende aan Reijner van Breederoode, heer van Kloetingen.
184Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door Peeter Peeter Faessoon, als man van Jenneken, dochter van Jan Adriaen Smolders, aan Steven, zoon van wijlen Claes Stevens, en Wille, zoon van wijlen Joost Berijs, ten behoeve van Jan V.. den, zoon van genoemde Steven en diens vrouw Berijsen, dochter van wijlen Joost Berijs Eelkens, van een jaarlijkse erfcijns van 11 karolus gulden uit een huis, hof, grond en toebehoren, beemden en en weiden, gelegen ter plaatse geheten aen die Abcoven, te Goirle en uit een stuk land, geheten den Grootten Acker, gelegen ter plaatse geheten in die Abcovensche Ackeren aenden Doorenwech, te Goirle.
185Beschrijvingen 150-199 > Akte van admissie door drossaard en schepenen van de heerlijkheid Tilburg en Goirle van Cornelis Bles als procureur.
186Beschrijvingen 150-199 > Akte van …… (?) door/tussen Berys en Jan, hun zuster Anna en Jan Aert Wynbourszoen, als man van Jenneken, allen kinderen van Jan Berys Eelkens en Jenneken, dochter van wijlen Peter Beersen, van ieder hun deel in een stuk beemd, gelegen ter plaatse geheten die heze, te Tilburg en in een beemd, gelegen te Tilburg.
187Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Huybrecht, zoon van wijlen Henrick Ariaens en Gherit, zoon van wijlen Jacob Huyben, als voogden, en Aert, zoon van wijlen Henrick Aertss., als toeziend voogd van Vrancken, zoon van wijlen Anthonis Vrancken, kinderen van Anthonis Vrancken en Maryen, dochter van wijlen Henrick Aeriss., aan Quirynen, zoon van wijlen Peter Bertouts, van goederen te Goirle en elders.
188Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Claeus, zoon van wijlen Claeus Maes aan Laureys, zoon van wijlen Henrick Zwijsen van een jaarlijkse erfpacht van twaalf lopen rogge uit een erfpacht van twee mud en vier lopen rogge, jaarlijks te betalen uit een akkerland, geheten den huysacker, gelegen ter plaatse geheten Oerl, te Tilburg.
189Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Jenneken, huisvrouw van Janne Anthoniss. Verbunt, dochter van wijlen Anthonis Zebrecht Betten, Bartolomeus, zoon van wijlen Anthonis Verbunt, als voogd van Jan en Wouter, zonen van Anthonis Zebrecht Betten, en Willem Petersz. en Cornelis Gherit Smolders, als toeziende voogden van Anthonis, Peter en Jacob, minderjarige kinderen van genoemde Jenneken en Jan Anthoniss. Verbunt, voor ? deel, en Jan Ariaen Lemens, als voogd, en Bartolomeus, zoon van wijlen Anthonis Verbunt, als toeziend voogd van Anthonia, minderjarige dochter van Ariaen Lemens en zijn vrouw Jacoppen, dochter van wijlen Anthonis Anthonis Verbunt, voor ? deel, aan de zoon van wijlen Melis Martens, van een huis, hof, schuur en landerijen, gelegen ter plaatse geheten den Berckdijck, te Tilburg.
190Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door Peter Jan Meeus aan Cathelijn, weduwe van Willem Wouter Jacops, van een jaarlijkse erfpacht van twaalf lopen roge uit een huis, hof, schuur, grond en erven, gelegen ter plaatse genaamd dat Creijenven, te Tilburg.
191Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Hanrick, zoon van wijlen Jan Zwijsen, als man van Cornelissen, dochter van wijlen Jan Snellen, aan Jan Ariaen Lambrechtss., van land en een veld, gelegen ter plaatse genaamd aen den Berckdijck buijten den dreijboom, te Tilburg.
192Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door Jan, zoon van wijlen Michiel van Kerop aan Wouter, zoon van wijlen Antonis Diercx en Cornelis Claess. van Ghierll, als meesters van de fabrycken vander kercken van Tilburg, van een jaarlijkse erfcijns van 45 stuivers uit een huis, hof en erf, gelegen bij die Moerstraet, te Tilburg.
193Beschrijvingen 150-199 > Akte waarbij Jan, zoon van wijlen Philip Claeussen aan Jan, zoon van wijlen Henrick Verhoeven, toestemming verleent om op Lichtmis een pacht van 12 lopen rogge uit een stuk weiland, gelegen in de Heijdestraet te Loven in Tilburg, te mogen aflossen met 36 karolus gulden.
194Beschrijvingen 150-199 > Akte waarbij Cornelis, zoon van wijlen Jan Willemss. van Riel, aan Jan, zoon van wijlen Goiairt Gilliss., toestemming verleent om een jaarlijkse erfcijns van 80 stuivers uit een huis, hof, grond en erven, gelegen aen die zegers huys te Tilburg, met 53 karolus gulden te mogen aflossen.
195Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door Willem, natuurlijke zoon van wijlen Jan Soffaerts, priester, aan Adriaen, zoon van wijlen Peeter Stevenssoon van een jaarlijkse erfcijns van 95 stuivers uit een huis, hof, schuur, schop en erven, gelegen int Dorp aen Dwilteijnde, te Goirle.
196Beschrijvingen 150-199 > Akte van overdracht door Jan, zoon van wijlen Hubert Jan Geerits, aan Niclaes, zoon van Aert Laureijs Aerts, van de helft van een vierde deel van een stuk beemd, gelegen ter plaatse geheten Caluwiel over die leije, te Tilburg.
197Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Wille, zoon van wijlen Jan Willem Aertss. en Anna, dochter van Jacob Willem Melis, aan Anthonis, zoon van wijlen Aert Reinels(?), van een stuk land, gelegen ter plaatse geheten inde kerckhoffs acker, te Goirle.
198Beschrijvingen 150-199 > Akte van verkoop door Willem, zoon van wijlen Jan Willem Aertss. en Anna, dochter van wijlen Jacob Willem Melis, aan Anthonis Aert …els, van een stuk erf, bestaande uit weiland en heide, gelegen ter plaatse geheten inde Thienvoort, te Goirle.
199Beschrijvingen 150-199 > Akte van schuldbekentenis door Jan, zoon van wijlen Peeter Vrancken, als man van Marie, dochter van wijlen Jan Michiell Quaps, aan Cornelis, zoon van Henrick Geerit Smoelders, van een jaarlijkse erfcijns van 31 stuivers en 1 oort, uit een stuk akkerland, gelegen ter plaatse geheten aen Coningxvaert in Corbvelacker, te Tilburg.
200Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Adriaen, zoon van wijlen Jan Reynen, aan Peeter, zoon van wijlen Jan Reynen, van een stuk heideveld, gelegen ter plaatse geheten aent Goorken, te Tilburg.
201Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Willem, zoon van wijlen Jan Willem Aertssen en Anna, dochter van wijlen Jacob Willem Melis, aan Peeter, zoon van wijlen Jan Soffairts, van een stuk land, gelegen ter plaatse geheten den Bieswech, te Goirle.
202Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jan, zoon van wijlen Hubert Geerits, aan Niclaes, zoon van Aert Laureys Aert lenssen, van de helft van een beemd, gelegen ter plaatse geheten aen caluwiel, te Tilburg.
203Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jan, zoon van wijlen Cornelis Peeters van Wyck aan Christoffel, zoon van Jan Janss. die Witte, van een stuk zaailand, gelegen ter plaatse geheten ende bedvennen, te Goirle.
204Beschrijvingen 200-249 > Akte van machtiging, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Franchoijs van Hanenberch, zoon van wijlen Walraven van Hanenberch, raadsheer te ’s-Hertogenbosch, van Goossen Peterss. van Engelen, om voor schepenen van Tilburg aan Anthonis Nauwen Peterss., priester en cantor te Hilvarenbeek, en Pauwels Peters Mutzaertss. van den Schoot moerland met gronden, gelegen ter plaatse genaamd de Branden, te Tilburg, over te dragen.
205Beschrijvingen 200-249 > Akte, gepasseerd voor schepenen van Breda, waarbij Marie Pauwels Josephs de Wilde, weduwe van Steven Matheeus Smits, verklaart aan Wouter Matheeus Smits, als oom en voogd, en Claes Janss. de Haen van Tylborch, als toeziend voogd van haar kinderen, het vruchtgebruik van haar goederen te hebben overgedragen.
206Beschrijvingen 200-249 > Akte van deling tussen Pauwels, Henrick en Cornelis, zonen van Henrick Zwijsen en Geertruden, dochter wijlen Pauwels Heijen, Cornelis Cornelis Claess. van Ghierl, als man van Catherijne, dochter van Henrick Zwijsen, en Jan Corneliss., als man van Aleijden, dochter van Henrick Zwijsen, waarbij aan Henrick een stuk land, genaamd tBosch, gelegen aen den Berckdijck, en een akkerland, gelegen aent Laer, te Tilburg, is toebedeeld.
207Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Cornelis, zoon van wijlen Willem van den Kerckhoff, aan Jan, zoon van wijlen Jacop Janss., van een stuk land, gelegen ter plaatse geheten inden Wilt, te Goirle.
208Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jan, zoon van wijlen Jan Pauwelss. Aan Cornelis, zoon van wijlen Dionijs Mutsarts, ten behoeve van de minderjarige kinderen van Joost, zoon van genoemde Dionijs Mutsarts, van een jaarlijkse erfcijns van zeven karolus gulden uit twee beemden hooiland, gelegen ter plaatse genaamd Maesdijck, te Tilburg.
209Beschrijvingen 200-249 > Akte waarbij Jan, zoon van wijlen Jan Pauwelss., belooft aan Joost, zoon van Dionyssens Mutssarts, zeven karolus gulden te betalen, onder verband van een beemd hooiland, gelegen ter plaatse genaamd Jacops hoexken, te Tilburg en een stuk weiland, gelegen ter plaatse genaamd Den Scapsdijck, te Tilburg.
210Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jan, zoon van wijlen Jan Mostaerts, aan Matheeus, zoon van Peeter Willem berys van Oerll, van een stuk zaailand, gelegen ter plaatse geheten inde Vensche acker, te Goirle.
211Beschrijvingen 200-249 > Verzoek van Lammert, zoon van wijlen Henrick Adriaens, en Embrecht, zoon van wijlen Jan Meeussone en Eva, dochter van wijlen Henrick Lammers om een afschrift van een akte van schuldbekentenis d.d. 23 maart 1570 door Gerit, zoon van wijlen Jan Veldekens, als man van Cornelia, dochter van wijlen Daniel Jan …… aan Eva, dochter van wijlen Henrick Lambrecht, van een jaarlijkse cijns van zes karolus gulden, i.v.m. de deling van de goederen van Eva Henrick Lammers.
212Beschrijvingen 200-249 > Akte van schuldbekentenis door Peter, zoon van wijlen Adriaen Peter Danielssoon, aan Michiel, zoon van wijlen Huijbert Michiel Soffaerts, van een jaarlijkse erfrente van 11 karolus gulden uit een huis, hof, gronden en erven, gelegen ter plaatse geheten aende Hoollynde, en een daarbij gelegen stuk akkerland te Tilburg.
213Beschrijvingen 200-249 > Akte van schuldbekentenis door Cornelis, zoon van Robbert Jan Willem Meussoon, aan Catarina en Willemyne, dochters van wijlen Hendrick Willem Claess., begijntjes te Turnhout, van een jaarlijkse erfcijns van 32 karolus gulden uit een huis, hof, schuur, boomgaard, gronden en erven, gelegen ter plaatse genaamd int nieuwlant, te Tilburg.
214Beschrijvingen 200-249 > Akte waarbij de Raad van Brabant den eersten deurweerder gelast bij diverse debiteuren, wonende in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en in de Baronie van Breda van Aert de Wolff Willemssen te Gorinchem, voor zichzelf en als voogd van zijn kinderen verwekt bij wijlen Segerken de Burchgraeff, achterstallige betalingen te vorderen.
215Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door de kinderen van Denis Adriaen Denis en wijlen Maria Willem Gerit Symons aan Jacobus van der Burcht van een stuk erf, bestaande uit zaai- en weiland, gelegen aende Velthoven, te Tilburg.
216Beschrijvingen 200-249 > Akte van schuldbekentenis door Peeter Ariens van Bartwijck te Tilburg aan Marten Vermandel, curator van de minderjarige dochter van Arien Lucassen van Ham, van 300 karolus gulden, onder verband van een akkerland, gelegen inde Schijve, te Tilburg.
217Beschrijvingen 200-249 > Akte van overdracht door Jan Dirck Aerts Verheijden, als universeel erfgenaam van zijn overleden broer Adriaen, aan Willem Gerits de Roy, van een perceel zaailand, gelegen ter plaatse genaamd Oerle, te Tilburg.
218Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jan Adriaens van der Loo de oude aan Jan Servaes Moonen en Anthonij Adriaen Mutsaerts ten behoeve van de Tafel van de Heilige-Geest te Tilburg, van een stuk akkerland, gelegen omtrent de Swart Reijt te Enschot.
219Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Anna, dochter van wijlen Henrick Huijbrecht Cools, weduwe van Jan Adriaens van Nijeuwenhuijse, aan Wouter Crillarts ten behoeve van zijn vader Arnden Jans Crillarts, van een stuk teulland, gelegen bij den Berckdijck, te Tilburg.
220Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Steven Willem Stevens aan meester Jan van den Borch, ten behoeve van Peter Harman Heijsten, van 1/3 deel in een half bunder beemd, gelegen in die Ghijlsche vucht (…) in een bunder beemd in die sporct in dat tilborchse broeck.
221Beschrijvingen 200-249 > Akte van belening door de Raad en het Leenhof van Brabant van Adryaen Geritss. en Thomas Cornelis Goyaertssen van de helft van een hoeve land, bestaande uit een woonhuis, schaapskooi, turfschop en grondengelegen ter plaatse geheten Eynthoven, te Tilburg, die zij van Cornelis Jan Damen gekocht hebben.
222Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Cornelis Jan Geeraerts de oude aan Mathijs Anthonisse van de Loo van beemden, gelegen te Tilburg, voor 110 gulden.
223Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Willem, zoon van wijlen Adriaen Willemss., te Tilburg, aan Peeter Boudewijnss. van der Santvoort, van een jaarlijkse erfcijns van zeven karolus gulden uit een akker teulland en een akkerland, gelegen ter plaatse genaamd aenden Heijkant, te Tilburg.
224Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Peeter Geritssen van Alphen, als man van Cornelia, dochter van Jan Andriessen, aan Jan Sijmon Janssen, van een perceel erf, bestaande uit land en weiland, een perceel weiland en een perceel akkerland, alles gelegen ter plaatse genaamd den Berckdijck, geheten Cleijn Tilborch, te Tilburg en 1/3 part van de materialen van een vervallen schuur en de plaats waarop deze schuur heeft gestaan.
225Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Anthonis, zoon van wijlen Adriaen Anthonis Aelwijnssoon, aan jonkheer Huijbrecht van Malsen, heer van Tilburg en Goirle, van een weide, beplant met eikenbomen, gelegen ter plaatse geheten Achter den Watermoolen, te Goirle.
226Beschrijvingen 200-249 > Akte van overdracht door Gielis, oudste zoon van Michiel Dielis Wagemaker, aan Gheerit Willemssen te Tilburg, van twee akkers, respectievelijk genaamd de Groote Bocht en de Lange Strepe, te Tilburg, en een akker zaailand, genaamd den Cruysacker, te Enschot.
227Beschrijvingen 200-249 > Akte waarbij de Raad van Brabant, op verzoek van de erfgenamen van Pieter van Gils, in zijn leven van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, toestemming verleent om Catarina van IJerssel in hechtenis te nemen.
228Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop, gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, door Laureijns, zoon van wijlen Gerart Jansz. te Tilburg, aan Pauwels Moins, zoon van wijlen Marten Moins, in zijn leven raadsheer te ’s-Hertogenbosch, als voogd van drie minderjarige kinderen van mr. Jan Schenckels en zijn overleden vrouw Elisabeth, dochter van genoemde Marten Moins, van een jaarlijkse erfcijns van vier karolus gulden uit de helft van huis, erf, hof, schuur, turfschop, erven en gronden, gelegen aende Horevoirt te Tilburg.
229Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Niclaes Peeter Melis aan Bartholomeus Heijcants van een perceeltje akkerland, gelegen aenden Heijcant te Tilburg.
230Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jenneken, dochter van wijlen Jan Andriessen en Claesken Gerits, aan Jan Sijmon Jans van een perceel erf, bestaande weiland en land, een perceeltje weiland en een perceeltje akkerland, alles gelegen ter plaatse genaamd den Berckdijck, geheten Kleijn Tilborch, te Tilburg en 1/3 part van de materialen van een vervallen schuur en de plaats waarop deze schuur heeft gestaan.
231Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Ghijsbert, zoon van wijlen Marten Daniels, te Tilburg, als man van Zijken, dochter van Jan Huijben Peeters, aan Johan van der Meulen, ten behoeve van Heijlwich Eijmberts van de Borcht, van een jaarlijkse erfcijns van 18 karolus gulden en 10 stuivers uit een huis, erf, hof, schuur, gronden en andere “timmeragien”, en uit een akker teulland, genaamd Goorken, alles gelegen te Tilburg.
232Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Adriaen, Peter en Pauwels, zonen van wijlen Cornelia Peter Adriaens en Pauwels Joost Pauwels, Jan Adriaen Goyaerts, als man van Anna, Jan Adriaen Gerits, als man van Geertruijt, en Melis Adriaen Goyaerts, als man van Maria, kinderen van genoemde Cornelia Peter Adriaens en Pauwels Joost Pauwels, aan Peter Cornelis Donders, van erven, bestaande uit zaai- en weiland, gelegen ter plaatse genaamd den Heycandt aen den nieuw molen, te Tilburg.
233Beschrijvingen 200-249 > Akte van schuldbekentenis door Willem Daniel Willems te Tilburg aan Jacobus Huijgermans, koopman te ’s-Hertogenbosch, van 200 karolus gulden.
234Beschrijvingen 200-249 > Akte van overdracht door Niclaes Jacob Peter denis aan Peter ….. Cornelis Anthonis Donders, van 1/8 part in een perceel hooi- en weiland en heide, geheten den Lochtenborch, gelegen ter plaatse genaamd den Heijcandt aen de Nieuwenhoeven, te Tilburg.
235Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Peeter, zoon van Jan Janss. Kauwenberchs, te Tilburg, aan Peeter Janss. Mutzaerts te Tilburg, ten behoeve van Willem Corneliss. Horevoirts te Tilburg, van een jaarlijkse erfcijns van dertien karolus gulden uit een huis, erf, hof, boomgaard, akkerland en groesland, gelegen ter plaatse genaamd aenden Hovel, te Tilburg.
236Beschrijvingen 200-249 > Akte van verkoop door Jan en Adriaen, zonen van wijlen Corstiaen Antoniss. van Bardwyck, beiden te Tilburg, aan Peter Janss. Mutsarts, ten behoeve van de prelaat van de abdij van Tongerlo, van een jaarlijkse erfcijns van dertien karolus gulden uit een “coyweyde”, gelegen ter plaatse genaamd aen t Ven, en uit een stuk weiland, gelegen aende velthoven, alles te Tilburg.